slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت هزینه presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

اسلاید 'روش ها' از ارائه 'مدیریت هزینه' یک راهنمای قوی است که برای دانشجویان و مدیران سطح متوسط طراحی شده است که می خواهند تکنیک های پیشرفته مدیریت هزینه را درک کنند. این اسلاید بررسی استفاده از برنامه های اعتبار سنجی و روش 'پوکا یوک' برای جلوگیری از خطا را مورد بررسی قرار می دهد. این 'نقشه برداری جریان ارزش' را معرفی می کند تا جریان تولید را ببینید و بهینه سازی کنید. این یک پیاده روی را در 'طراحی برای ساخت و مونتاژ' برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت ارائه می دهد. بخش جدایی ناپذیری از ارائه ما، این ابزارهای تحلیلی را برای بهینه سازی هزینه به هم می بندد.

FULL PREVIEW