slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our به سرعت حرکت کنید و چیزها را بشکنید: چگونه فیسبوک، گوگل و آمازون فرهنگ را گرفتار کردند و دموکراسی را تضعیف کردند book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

در دورانی که غول های فناوری نه تنها صنعت فناوری را کنترل می کنند، بلکه بر حکومت جهانی، سیاست عمومی و سایر بخش ها تأثیر می گذارند، فصل 'حرکت سریع و شکستن چیزها - نمودارها' به طور بصری این پارادایم را ارائه می دهد. نمودارهای بینش آمیز از کتاب 'حرکت سریع و شکستن چیزها: چگونه فیسبوک، گوگل و آمازون فرهنگ را گرفتار کردند و دموکراسی را زیر سوال بردند' به طور زنده ترین نیروهای جدید قدرت و تأثیر مخرب آن بر خالقان فردی را که اغلب توسط این مونولیت ها رها شده اند، نشان می دهد. این فصل، با گرافیک های دقیق و پیچیده، سطح وسیعی از تجاوز که در این پلتفرم ها در حال اجرا است و ثروت هایی که به نفع جامعه خالقین انباشته شده است، را تأکید می کند.

FULL PREVIEW