slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 1) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

از طریق 'نمودارهای جدول (بخش 1)'، یک مدل برجسته از 'نمودارهای نهایی (بخش 1)'، پیمایش کنید. این مدل مجموعه ای از تجسمات جدولی را ارائه می دهد، که تبدیل به یک دارایی برای شکل دادن به نمودارها و گراف های پیچیده می شود. برای نمایش اطلاعات به صورت کارآمد طراحی شده است، و راه هایی را برای ایجاد تصاویر بارز برای تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش ها باز می کند. دانشجویان دانشگاه و مدیران میانی می توانند از این مدل ساده و مستقیم برای صرفه جویی در زمان و افزایش جذابیت ظاهری کار خود استفاده کنند. این مدل برای کسانی که به دنبال نمایش داده های سریع و زیبا هستند، عالی است.

FULL PREVIEW