slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 1) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

بخش 1 از نمودارهای جدول ساز، اصول اصلی تصویرسازی جدول ساز را در بر می گیرد و مجموعه ای از نمودارهای متداول را ارائه می دهد. این ابزاری عالی برای مدیران شرکت و دانشجویانی است که می خواهند درک داده ها را ساده کنند. این مکملی برای الگوی 'نمودارهای نهایی' است که پایه ای قوی برای ایجاد نمایش های زیبا و معنی دار از داده ها می گذارد.

FULL PREVIEW