slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our برنامه بازاریابی 1 صفحه ای book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

نقشه راه موفقیت کسب و کار شما با فصل 'برنامه بازاریابی 1 صفحه ای - نمودارها' در کتاب 'برنامه بازاریابی 1 صفحه ای' آسان می شود. این بیش از یک مجموعه تصویر است، بلکه یک نقشه راه استراتژیک است که جنبه های ضروری برنامه بازاریابی شما را برجسته می کند و راهنمایی آسان برای پرورش و حفظ مشتریان ارزشمند به شما می دهد. این فصل یک روش ساده شده را در پیش گرفته است، کمک می کند هم دانشجویان دانشگاه و هم مدیران سطح متوسط بفهمند و استراتژی های بازاریابی موفق را پیاده سازی کنند. اتمام به موقع این برنامه، افزایش بازده سرمایه گذاری شما را تشویق خواهد کرد.

FULL PREVIEW