resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

با مجموعه ما از مدل‌های سه بعدی برای پاورپوینت، که به موضوعات کاربردی در محیط کار سازگار است، مخاطبان خود را مجذوب کنید. به راحتی متن خود را وارد کنید یا فقط با چند کلیک این مدل های 3D را در ارائه های موجود خود کپی کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

این اسلاید را برای باز کردن قوی ارائه خود و حفظ توجه مخاطبان خود استفاده کنید. برای حمایت از این اسلاید منحصر به فرد با کلمات، یک سوال باز، داستانی که مرتبط با نکته ای است که شما ارائه می دهید بپرسید یا یک بیانیه جریئه بگویید.

resource image

این اسلاید را برای ایجاد یک "نقشه ذهن" استفاده کنید. "نقشه ذهن" ابزاری است برای مغز فراگیر و سازماندهی افکار شما هنگام توسعه یک ایده. ایجاد یکی در PowerPoint آسان است و مدل های 3D برای ساخت نقشه های ذهنی بصری تر مفید خواهد بود.

resource image

مدل های 3D همچنین برای معرفی سناریوهای مشکل-راه حل به ذینفعان شما عالی هستند. از این اسلاید برای ارتباط بصری ایده های موثری استفاده کنید که نقاط درد مخاطبان شما را تسکین می دهد. پس زمینه های ویدیویی نیز به خوبی این هدف را برآورده می کنند.

resource image
stars icon
26 questions and answers
info icon

There are several ways to make a presentation more visually rich using slides. One way is to use 3D models, which can be particularly effective when introducing problem-solution scenarios. Video backgrounds can also be used to enhance the visual appeal of a slide. Another method is to create a Mind Map on a slide, which is a tool for brainstorming and organizing thoughts when developing an idea. Additionally, you can use the slide to ask an open-ended question, tell a relevant story, or make a bold statement to engage your audience.

Other ways to use a slide to soothe an audience's pain points could include using it to introduce problem-solution scenarios, as this can visually communicate effective ideas. You could also use video backgrounds to enhance the visual appeal and engagement. Additionally, creating a Mind Map on the slide can help in brainstorming and organizing thoughts, making the presentation more effective and visually rich.

Apart from using a slide to open your presentation strongly, you can also use it to create a Mind Map for brainstorming and organizing your thoughts. 3D models can be used to make these mind maps more visually appealing. Additionally, you can use slides to introduce problem-solution scenarios to your stakeholders. Video backgrounds can also be used to visually communicate effective ideas.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up

بررسی اجمالی

این انتخاب از مدل های 3D کاملا انیمیشنی طراحی شده است تا برای نیازهای کسب و کار روزمره شما مناسب باشد. آنها هیجان بصری بیشتری به ارائه های شما اضافه می کنند در حالی که یک زیربنای حرفه ای را حفظ می کنند. شما می توانید محتوای متن خود را در این اسلایدها وارد کنید، یا به عنوان جایگزین، مدل ها را در یک اسلاید موجود کپی-چسبانده و اندازه ها و موقعیت ها را به هر طریقی که ترجیح می دهید تنظیم کنید. گرافیک های این دکمه می توانند برای بیان ارزش ها و ماموریت شما، حضور جهانی، برنامه برای پلی بین وضعیت فعلی و وضعیت بالقوه کسب و کار شما، قیف فروش، عملکرد مالی، عملکرد و معیارها، بهره وری و کارایی، دستور کار جلسه، مسیر رشد، مغز فراگیر و ایده های جدید، اقدامات پایداری، گام هایی برای دستیابی به اهداف، سناریوهای مشکل و راه حل، مشتریان شهادت و بیشتر استفاده شود.

stars icon
25 questions and answers
info icon

There are several ways to visually present a company's meeting agenda. You can use a timeline or roadmap to outline the sequence of topics. A flowchart can be used to show the process or steps in the meeting. A pie chart or bar graph can be used to represent time allocation for each topic. You can also use a table or matrix to organize topics and related details. Infographics can be used to make the agenda more engaging and easy to understand. Lastly, you can use a mind map to show the relationship between different topics.

These 3D models can be used to present a company's productivity and efficiency by visually representing key metrics and performance indicators. They can be used to illustrate the company's growth trajectory, financial performance, and steps to achieve goals. The models can also be used to depict problem and solution scenarios, which can highlight the company's efficiency in problem-solving. Furthermore, they can be used to show the company's sustainability measures, which can reflect the company's productivity in a broader, long-term context.

There are several ways to visually present a company's sales funnel. You can use bar graphs, pie charts, or line graphs to show the progression of leads through the funnel. You can also use a scatter plot to show the distribution of leads at each stage of the funnel. Additionally, you can use a heat map to show the concentration of leads in different areas of the funnel. Finally, you can use a 3D model to give a more dynamic and engaging representation of the sales funnel.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

برای درج مدل های 3D از یک فایل محلی (ویندوز و مک):

  • مدل های 3D را از دکمه ما روی کامپیوتر خود ذخیره کنید
  • شما مدل های 3D را به همان ترتیبی که تصاویر دیگر را وارد می کنید، در فایل های خود وارد می کنید. در زبانه Insert روی نوار ابزار 3D Models را انتخاب کنید و سپس From a File.
  • هنگامی که وارد شد می توانید از کنترل ها برای دستکاری تصویر استفاده کنید
  • از کنترل 3D برای چرخاندن یا کج کردن مدل 3D خود در هر جهت استفاده کنید. فقط کلیک کنید، نگه دارید و با موس خود بکشید
  • دسته های تصویر را به داخل یا بیرون بکشید تا تصویر شما بزرگتر یا کوچکتر شود
  • شما هنوز می توانید از دسته چرخش استفاده کنید. برای چرخاندن تصویر خود به سمت ساعتگرد یا خلاف ساعت، اما شما تجربه بهتری با استفاده از کنترل چرخش 3D که در بالا در مورد آن صحبت کردیم خواهید داشت.
stars icon
24 questions and answers
info icon

Apart from inserting 3D models into your presentations, you can also manipulate them in various ways. You can use the 3D control to rotate or tilt your 3D model in any direction. You can also adjust the size of your image by dragging the image handles in or out. Additionally, you can use the rotation handle to rotate your image clockwise or counter-clockwise, although using the 3D rotation control provides a better experience.

Using 3D models in presentations has several benefits. Firstly, it allows for a more interactive and engaging experience as the audience can view the model from different angles. Secondly, it provides a more realistic and detailed view of the object or concept being presented. Lastly, it can make complex information more understandable and easier to visualize.

Apart from inserting 3D models into your files from your computer, you can also manipulate the inserted 3D models. You can use the 3D control to rotate or tilt your 3D model in any direction. You can also drag the image handles in or out to make your image larger or smaller. Additionally, you can use the rotation handle to rotate your image clockwise or counter-clockwise.

View all 24 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

مزایا

استودیو طراحی، Concept Design، مزایای استفاده از مدل‌های 3D در ارائه‌ها را در وب‌سایت خود ذکر کرده است. در حالی که کارشناسان مزایای افزودن مدل‌های 3D به ارائه‌های معماری را بیان کردند، برخی از این مزایا در واقع در بسیاری از صنایع و موضوعات ارائه کاربرد دارند.

1. واقع‌بینانه، آسان و سریع

کارشناسان می‌گویند، فناوری مدل‌سازی 3D، راه‌حلی برای محدودیت‌های خطوط افقی، عمودی و مورب 2D بوده است. "مدل‌سازی 3D طراحی را به زندگی می‌اندازد و آن را زنده‌تر می‌کند"، آن‌ها اعلام می‌کنند.

2. بهتر برای بازاریابی و تأیید پروژه‌ها

به گفته Concept Design، ارائه مدل 3D جذاب‌تر از مشاهده یک نقشه 2D برای یک فرصت است زیرا تصویر واقع‌بینانه‌تر یک مدل 3D برای مدت طولانی‌تری در مغز باقی می‌ماند. "چه تصویری بهتر، فرصت بردن مشتری بیشتر است"، وب‌سایت استودیو اعلام می‌کند.

3. غلبه بر موانع زبانی

طراحی‌های 2D اطلاعات زیادی را نمی‌توانند ارائه دهند و بنابراین، نیاز به توضیح بیشتری دارند که گاهی اوقات منجر به ابهام و سوء تفاهم می‌شود. "با دستورالعمل، موانع زبانی وجود دارد. با این حال، درک یک مدل 3D بسیار راحت‌تر و واقع‌بینانه‌تر است، بدون هیچ مانع زبانی یا دستورالعمل"، کارشناسان می‌گویند.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download