slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our راه اندازی محصول presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با ورود به اسلاید 'بررسی پروژه' از ارائه 'راه اندازی محصول'، توجه را به جنبه های اولیه راه اندازی یک محصول جدید جلب می کند. این یک مقدمه جامع ارائه می دهد، صحنه را برای فرآیند راه اندازی تنظیم می کند. جزئیات خاص از وضعیت ارزیابی می شوند، یک پلتفرم برای درک آنچه پروژه در بر دارد ایجاد می کند. اطلاعات پس زمینه در مورد محصول و توسعه آن، بینش هایی را در مورد داستان منشأ محصول ارائه می دهد. یک ارزیابی اولیه انجام می شود، پیشرفت فعلی و مناطقی که نیاز به بهبود دارند را مشخص می کند. این اسلاید به ذینفعان کمک می کند تا سفر خود در فرآیند راه اندازی محصول را سنجیدند.

FULL PREVIEW