slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our نقشه راه محصول presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

در زیر سایه ارائه روند محصول در حال رشد، اسلاید 'ایده های بزرگ' به عنوان یک جزء محوری ایستاده است. استفاده از طراحی ایزومتریک به طور استراتژیکی برنامه های بزرگ یک محصول را ارائه می دهد. هم جذاب و آموزشی، آن را چارچوب برای نظریه های گسترده و مفاهیم انقلابی می گذارد. با این اسلاید، مدیران پروژه، رهبران محصول، و مدیران اجرایی دیدگاهی بر روند محصول خود به دست می آورند، که این یک کمک بی نظیر در ناوبری در آب های پیچیده تکامل محصول است.

FULL PREVIEW