slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our پیشنهاد مشاوره presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به اسلاید 'تحویل‌های کلیدی' از ارائه پیشنهاد مشاوره بپردازید، یک ابزار اساسی برای شرح هدف‌های اصلی و وظایف عملیاتی. این به دقت وظایف اصلی را مشخص می‌کند، نمونه‌هایی از تحویل‌ها را از طریق نمودارهای فصیح نشان می‌دهد، تا اطمینان حاصل کند که انتظارات به طور کامل فهمیده شده‌اند. همه چیز درباره ارائه جزئیات شفاف وظایف است تا روی اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف پیشنهادی با موفقیت روشنایی بیافکند. این هماهنگی همسو بین اهداف و فعالیت‌ها یک دیدگاه شفاف از آنچه دقیقاً از هر دو طرف درگیر مورد نیاز است، در فرآیند حفظ مشتری به طور عمده کمک می‌کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download