slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our برنامه ریزی بهره وری (بخش 2) presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در اسلاید 'برنامه ریز ماه می' از ارائه 'برنامه ریزی بهره وری (بخش 2)' فرو بروید که به منظور آشکارسازی تکنیک های تغییر دهنده زندگی که توسط شرکت های برتر برای حفظ رونق بازی خود استفاده می شود، طراحی شده است. اجازه دهید بحث در مورد 'وظایف ماهانه' شما را در سفر برنامه ریزی و به حداکثر رساندن بهره وری هدایت کند. کشف کنید چگونه به طور موثر 'روزها' را به وظایف اختصاص دهید و پروژه ها را به طور کارآمد مدیریت کنید. در نقش 'حامی پروژه' تأمل کنید تا درک دینامیک های در حال اجرا را افزایش دهید. هر دانه دانشی که در اینجا برداشت می شود می تواند برای طراحی یک منظره بهره وری شخصی مشابه با آنهایی که توسط آیکون های تجاری مانند جف بزوس و الون ماسک استفاده می شود، استفاده شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download