slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our KPI ها و معیارهای عملکرد presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

به اسلاید 'کارت امتیاز عملکرد' در ارائه KPIs و معیارهای عملکرد برای تجربه ای فراگیر در تجزیه و تحلیل داشبورد، ارزیابی معیارها و روش های اندازه گیری بروید. این ارائه یک دیدگاه منحصر به فرد در مورد روش های پیگیری و به روزرسانی های وضعیت ارائه می دهد، بنابراین درک متنوع از روش های بررسی عملکرد را تقویت می کند. با بررسی جهان جذاب معیارهای عملکرد، این اسلاید به طور ماهرانه افراد را با روحیه و ابزارهای لازم برای رسیدن و احتمالاً سپری کردن اهداف و اهداف تجاری حیاتی مجهز می کند. این جنبه از ارائه به طور زنده ای اهمیت عملی پذیرفتن مسئولیت سازمانی در دستیابی به موفقیت را نشان می دهد.

FULL PREVIEW