slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های قیمت گذاری (بخش 2) presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به پیچیدگی های دقیق 'فرآیند مدیریت قیمت گذاری' که در ارائه 'استراتژی های قیمت گذاری (بخش 2)' موجود است، عمیق تر بپردازید. این اسلاید درک جامعی از استراتژی های قیمت گذاری، مراحل اجرا و عواملی که بر آنها تاثیر می گذارد را در بر می گیرد. این اسلاید جزئیات دقیق تری مانند قابلیت های محیطی، هزینه ها، رقبا و محیط های قانونی را که می توانند استراتژی قیمت گذاری را بسازند یا بشکنند، مطرح می کند. این اسلاید برای هر دانشجوی دانشگاه یا مدیر سطح متوسط شرکت، که در طراحی قیمت مناسب برای هر بازار با هدف بیشینه سازی سود حاشیه کمک می کند، مفید است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download