slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our برنامه‌ریزی سناریو presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با استفاده از اسلاید 'نقشه برنامه ریزی سناریو' در ارائه 'برنامه ریزی سناریو'، پیچیدگی های هر موقعیت را باز کنید. این اسلاید بیشتر از عناصر پیش بینی، توضیحی و آرزومندی استفاده می کند تا به طور سیستماتیک برای شرایط متفاوت برنامه ریزی کند. این اسلاید با دقت نقشه های مختلف سناریوها را نقشه برداری می کند، منجر به درک عمیق تر از بودجه ها، برنامه ها و پیش بینی ها. علاوه بر این، این اطلاعات را در مورد عناصر رشد کلیدی و تهدیدات احتمالی برای رویدادهای آینده افزایش می دهد، بنابراین، همه را قادر می سازد تا با اعتماد به نفس و مزیت استراتژیک از طیف گسترده ای از شرایط عبور کنند.

FULL PREVIEW