slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our برند سازمانی ("وضوح") presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

تمرکز بر اسلاید 'عامل موفقیت' از ارائه 'برند شرکتی ("وضوح")'، برای ارائه پیشنهادات فروش منحصر به فرد یک شرکت، صحنه را فراهم می کند. با یک تم مینیمالیستی و تصویر پس زمینه جذاب، این اسلاید برای توضیح پیام های 'درباره ما' و داستان برند بسیار مناسب است. دانشجویان دانشگاه یا مدیران سطح متوسط می توانند به طور کارآمد از این اسلاید جذاب برای ارائه یک بررسی کلی از پیام برند سازمان خود یا برای معرفی در محیط های شرکتی استفاده کنند. این اسلاید به نیاز برای ارائه های ساده، جذاب و خاطره انگیز پاسخ می دهد، در حالی که به هویت شرکت وفادار می ماند.

FULL PREVIEW