slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our داشبوردهای KPI (بخش 3) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با این اسلاید بینش آمیز، عمیقاً وارد جزئیات 'تحلیل فروش' شوید، که بخشی از 'داشبوردهای KPI (بخش3)' است. این اسلاید مفاهیم کلیدی مانند کمیسیون هر فروش، میانگین نرخ کمیسیون، کمیسیون کل، کسورات کل و کمیسیون قابل پرداخت را به طور زنده ترسیم می کند. همچنین با مقایسه اساسی فروش واقعی در مقابل فروش هدف، که از طریق نمودار شفاف نمایش داده شده است، مبارزه می کند. این تصویرسازی در درک عملیات زیربنایی یک بخش فروش کمک می کند، بنابراین به دانشجویان دانشگاهی که درباره معیارهای عملکرد فروش می آموزند یا مدیران میانی که می خواهند داده های فروش پیچیده را به طور موثر ارتباط دهند، منفعت می برد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download