slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی‌های ویروسی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در اسلاید 'زمان چرخه رشد ویروسی (CT)'، بخشی از ارائه 'استراتژی های ویروسی'، پیچیدگی های بازاریابی رشد بالا را مرور کنید. این اسلاید به مفاهیمی مانند زمان چرخه، ضریب ویروسی و کارایی عمیق تر می پردازد که اغلب با استفاده از نمودار خطی و ابزار مقایسه توضیح داده می شود. با روشن کردن زمان ارجاع و زمان تبدیل، این اسلاید یک مطالعه زمانی واضح از بازاریابی ویروسی را ارائه می دهد. با این مدل، دانش آموزان و مدیران می توانند روش های نوینی را برای مقیاس بندی محصول خود کشف کنند، در حالی که هزینه های جذب را کاهش می دهند. درک این جنبه ها به شناخت و استفاده از فرصت های رشد بالقوه کمک می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download