resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Preview

خلاصه

می خواهید در سال 2022 از دیگران پیشی بگیرید؟ از تقویم 2022 ما استفاده کنید تا با تصویرسازی های منحصر به فرد، ردیاب ها و داشبوردهایی که گزارش دهی و مدیریت پروژه را آسان می کنند، از سال آینده پیشی بگیرید. وقت خود را برای ایجاد تقویم های خود برای گزارش دهی فصلی، پیشرفت فروش ماهانه یا ردیابی پروژه و وظیفه از دست ندهید. شما می توانید از این ابزارها برای هر نیاز گزارش دهی ماهانه، فصلی یا سالانه که در سال آینده با آن روبرو خواهید شد استفاده کنید.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های ابزار

پیشرفت فروش

تقویم 2022 خود را با تصویرسازی پیشرفت فروش در نوار کناری تقویم ارتقا دهید. این کمک می کند تا هدف های فروش را در مقابل ماه های قبلی بررسی کنید تا ببینید چگونه تیم شما عمل می کند. (اسلاید 3)

resource image

جدول زمانی وظیفه

یک نمای نوار کناری وظیفه کمک می کند تا وظایف روزانه را به طور خلاصه پیگیری کنید تا بتوانید پیشرفت ماه به ماه خود را با تجزیه و تحلیل روز به روز دنبال کنید. (اسلاید 5)

resource image

تصویرسازی KPI

مدیران اجرایی همچنین می توانند از یک داشبورد تصویرسازی KPI برای ارائه معیارهای کلیدی به ذینفعان داخلی و خارجی استفاده کنند. (اسلاید 8)

resource image

نمای جدول زمانی پروژه

یک پروژه را از تاریخ شروع تا مهلت آن در طول یک دوره یک ماهه نقشه برداری کنید. (اسلاید 15)

resource image

نمای فصل

یک فصل کامل را با نوارهای پیشرفت که درصد یک وظیفه یا پروژه را به سمت تکمیل نشان می دهند، به طور خلاصه مشاهده کنید. (اسلاید 34) یک تصویرسازی جایگزین یک نوار پیشرفت را با فضایی برای توضیحات ارائه می دهد تا اهداف و پیشرفت های انجام شده در طول کل فصل را برای ارائه توضیح دهد.

resource image

تقویم ردیاب وظیفه

برای تیم ها یا افراد، یک تقویم ردیاب وظیفه وظایف روزانه شما را برای یک ماه مشخص می کند. علائم تیک و x می توانند برای علامت زدن وظایف انجام شده استفاده شوند، که می توانند با اعضای تیم به اشتراک گذاشته شوند یا برای یک معیار برای مقایسه با اعضای تیم دیگر استفاده شوند. (اسلاید 49)

resource image

ردیاب فروش ماهانه

پیشرفت فروش خود را برای هر روز هفته جمع آوری و به اشتراک بگذارید، و با رقبای خود در صنعت خود مقایسه کنید. (اسلاید 45)

resource image

نمای سال 2022

تمام پروژه های خود را در طول یک سال کامل به همراه زمان بندی های تخمینی برای هر یک جزئیات دهید تا بتوانید وظایف یک سال کامل را در یک تصویرسازی واحد مدیریت و مشاهده کنید. (اسلاید 52)

resource image

لذت ببرید!