resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

چکیده

به دست آوردن مزیت رقابتی سخت است اما حفظ مزیت رقابتی حتی سخت تر است. به همین دلیل تحلیل جامع و استراتژی کلید موفقیت هستند. ارائه تحلیل چشم انداز رقابتی (بخش 2) ما به شما امکان می دهد تا موقعیت خود را در بازار ارزیابی کنید، درک کنید که چگونه نسبت به رقبا قرار دارید و بر روی اهداف مهم تر متمرکز شوید تا یک نقشه راه موثر ایجاد کنید.

stars icon
26 questions and answers
info icon

A competitive landscape analysis can inform a business's marketing strategy by providing insights into the market position of the business compared to its competitors. It helps identify key objectives and create an effective roadmap for achieving them. It also aids in understanding the strengths and weaknesses of competitors, which can be leveraged to gain a competitive advantage.

Some ways to mitigate weaknesses identified in a competitive landscape analysis include: developing a strong understanding of your competitors and their strategies, focusing on your unique selling proposition, investing in research and development to innovate and stay ahead, improving your marketing and sales strategies, and strengthening your customer relationships.

A business can leverage its strengths identified in a competitive landscape analysis by using them to create a unique value proposition that sets it apart from competitors. This could involve focusing on areas where the business has a clear advantage, such as superior technology, better customer service, or a stronger brand. The business can also use its strengths to target specific market segments where these strengths are particularly valued. Additionally, the business can use its strengths to develop new products or services that build on these strengths.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

از این اسلاید برای فهرست کردن و بحث در مورد رقبای برتر خود استفاده کنید. مطمئن شوید که اطلاعات حیاتی در مورد آنها را شامل شود، مانند نوع رقابتی که آنها دارند (مستقیم یا غیر مستقیم)، موقعیت آنها، قیمت گذاری، نقاط قوت و ضعف.

resource image

با این اسلاید، مناطق بهبود مزیت رقابتی را ارتباط دهید. این مناطق شامل فرهنگ سازمانی، شناسایی مناطق کم خدمت، ایجاد پیشنهاد ارزش منحصر به فرد و شناسایی DNA مشتری ایده آل شما است.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

Some strategies to effectively identify under-serviced niches in the market include conducting market research to understand customer needs and gaps in the market, analyzing competitors to identify areas they are not serving, and using data analytics to identify trends and opportunities. It's also important to understand your own company's strengths and how they can be leveraged to serve these niches.

A company's ideal customer DNA can significantly affect its competitive position. By understanding the characteristics, needs, and behaviors of its ideal customers, a company can tailor its products, services, and marketing strategies to meet these needs effectively. This can lead to increased customer satisfaction, loyalty, and ultimately, market share. Additionally, it can help the company identify under-serviced niches and establish a unique value proposition, further strengthening its competitive position.

Some strategies to effectively establish a unique value proposition include understanding your target audience and their needs, identifying how your product or service meets those needs in a unique way, and communicating this effectively. It's also important to understand your competitors and how you differentiate from them. Lastly, focusing on areas for competitive advantage improvement such as corporate culture, under-serviced niches, and ideal customer DNA can also help establish a unique value proposition.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

کاربرد

اداره کوچک کسب و کار آمریکا (SBA) می گوید: "تحقیقات بازار به شما کمک می کند تا مشتریان برای کسب و کار خود پیدا کنید. تحلیل رقابتی به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را منحصر به فرد کنید." برای پیدا کردن مزیت رقابتی برای کسب و کار خود، SBA ترکیب دو مورد را توصیه می کند.

استفاده از تحقیقات بازار برای یافتن مشتریان - جمع آوری اطلاعات جمعیت شناسی برای کشف فرصت ها و محدودیت های رشد مشتری (مثال ها: داده های سن، درآمد، خانواده و علاقه مندی ها). سپس به این سوالات پاسخ دهید تا حس خوبی از بازار خود داشته باشید: آیا تمایلی به محصول یا خدمات شما وجود دارد؟ چند نفر به پیشنهاد شما علاقه مند خواهند بود؟ بازه درآمد و نرخ اشتغال چیست؟ مشتریان شما کجا زندگی می کنند و کسب و کار شما می تواند کجا رسیدگی کند؟ چند گزینه مشابه در حال حاضر برای مصرف کنندگان در دسترس است؟ مشتریان بالقوه چقدر برای این گزینه های جایگزین پرداخت می کنند؟ روش هایی که می توانید برای انجام تحقیق مستقیم استفاده کنید، نظرسنجی ها، پرسشنامه ها، گروه های تمرکزی و مصاحبه های عمیق هستند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Market research data can be used in marketing and advertising strategies in several ways. Firstly, it can help identify potential customers by gathering demographic information such as age, income, family, and interests. This data can be used to discover opportunities and limitations for customer growth. Secondly, it can help understand the market better by answering questions like the desire for your product or service, the number of people interested in your offering, the income range and employment rate, the geographical reach of your business, the number of similar options available to consumers, and the price customers are willing to pay for these alternatives. The methods for direct research include surveys, questionnaires, focus groups, and in-depth interviews.

Market research can help in product development by providing valuable insights into customer needs, preferences, and behaviors. It can identify potential markets, determine the demand for a product, and understand the competition. This information can guide the development of a product that meets customer needs, is competitively priced, and is positioned effectively in the market.

Some ways to keep market research data up-to-date include regularly conducting new surveys, questionnaires, focus groups, and in-depth interviews. It's also beneficial to keep an eye on industry trends and changes in demographics. Regularly updating your customer profiles and personas can also help. Using digital tools and software that track and analyze market trends in real time can also be very useful.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

استفاده از تجزیه و تحلیل رقابتی برای یافتن یک مزیت بازار - ویژگی های زیر را از منظره رقابتی ارزیابی کنید: سهم بازار، نقاط قوت و ضعف، پنجره فرصت شما برای ورود به بازار، اهمیت بازار هدف شما برای رقبایتان، محدودیت هایی که ممکن است شما را از ورود به بازار جلوگیری کند و رقبای غیر مستقیم که ممکن است موفقیت شما را تحت تاثیر قرار دهند. مطمئن شوید که تجزیه و تحلیل رقابتی خود را بر اساس صنعت متفاوت کنید، با در نظر گرفتن سطح رقابت، تهدید رقبای جدید یا خدمات، و تاثیر تامین کنندگان و مشتریان بر قیمت.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Some potential challenges a business may face when entering a new market include understanding the competitive landscape, assessing market share, identifying strengths and weaknesses, finding a window of opportunity to enter the market, understanding the importance of the target market to competitors, overcoming limitations that may prevent market entry, and dealing with indirect competitors who may impact success. Additionally, differentiating competitive analysis by industry, considering the level of competition, the threat of new competitors or services, and the effect of suppliers and customers on price can also be challenging.

A business can use competitive landscape analysis to identify its most important objectives by assessing the market share, strengths and weaknesses of competitors, the window of opportunity to enter the market, the importance of the target market to competitors, and any limitations that may prevent market entry. This analysis can also help identify indirect competitors that may impact success. It's important to differentiate this analysis by industry, considering the level of competition, the threat of new competitors or services, and the effect of suppliers and customers on price.

A business can use several strategies to mitigate the impact of indirect competitors. First, it can conduct a competitive analysis to understand the market share, strengths, and weaknesses of the competitors. This can help identify opportunities to enter the market and understand the importance of the target market to the competitors. Second, the business can differentiate its competitive analysis by industry, considering the level of competition, the threat of new competitors or services, and the effect of suppliers and customers on price. Lastly, understanding any limitations that may prevent the business from entering the market can also be beneficial.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مشاوره کارشناسی

به دست آوردن یک مزیت رقابتی سخت است زیرا اکثر فروش ها و پیشنهادات معمولاً توسط گزینه سکوت اما مرگبار "وضعیت موجود" کشته می شوند. اما این، البته، به هیچ وجه به معنی ناامیدی از وضعیت نیست. راه هایی برای ارائه یک مبارزه خوب وجود دارد. "پذیرش و تایید رقیب بهترین مکان برای شروع است و راه طولانی می رود"، سرمایه گذاری به نام مایکل اسمرکلو، در مقاله ای که برای فوربس نوشته است، می نویسد. با انجام این کار، اسمرکلو می گوید، شما موارد زیر را به دست خواهید آورد:

stars icon Ask follow up

1. محصول یا خدمات شما در یک نور کاملاً جدید دیده خواهد شد - پذیرش وضعیت موجود باعث می شود که کارآفرینان و مدیران کسب و کار تمام جنبه های داستان سازی را بازبینی کنند. "این تایید به تنهایی"، اسمرکلو می گوید، "بحثی کاملاً متفاوت را نسبت به تجربه های قبلی (حتی با همان مشتری یا سرمایه گذار) شعله ور خواهد کرد و شما را از تمام پیشنهادات دیگر متمایز خواهد کرد."

stars icon Ask follow up

2. شما موقعیت استراتژیک خود را در یک نور کاملاً جدید خواهید دید - وقتی شما وضعیت موجود را در داستان خود یکپارچه می کنید، مشخص می شود که تمام بخش های کسب و کار شما: جمع آوری سرمایه، بازاریابی، فروش و استراتژی نیاز به تغییر خواهند داشت تا به گزینه جایگزین پاسخ دهند. در واقع، این مرحله ممکن است شما را مجبور کند تا محصول یا مدل کسب و کار خود را بازبینی یا تغییر دهید.سمرکلو می گوید: "اگرچه این کار ترسناک به نظر می رسد، اما نسبت به گزینه جایگزین، یعنی مرگ آرام و طولانی مدت ناشی از عدم علاقه، کاری آسان تر و کم هزینه تر است."

stars icon Ask follow up

3. استراتژی بازاریابی شما هرگز دیگر همان نخواهد بود - وقتی پیام شما برای مقابله با وضعیت فعلی تغییر می کند، شما به یک استراتژی جدید برای مقابله با رقابت بالقوه خود نیاز خواهید داشت. ارزش افزوده شما تحت فشار قرار خواهد گرفت و مجبور خواهد شد تا دقیق تر شود و ممکن است در نهایت دقیق تر "F/U/D" (ترس/نامطمئنی/شک)، دقیق تر در محاسبات بازده سرمایه یا نیازمند نتایج مثبت فوق العاده از خرید/سرمایه گذاری در راه حل شما باشد. "هر چه که هست،" سمرکلو می گوید، "برخی از ابهامات از ارزش افزوده اجباراً حذف خواهد شد و این باعث می شود پیشنهاد شما به مشتریان بسیار خاص و تیز بشود.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download