slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه نمودارها (بخش 2) presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به سفر تحلیلی با اسلاید 'تحلیل رقابتی' از 'مجموعه نمودارها (بخش 2)' بپیوندید. این اسلاید برای درک عملکرد بازار در چهار فصل یک سال مالی بسیار حیاتی است، با تمرکز اصلی بر افزایش نمره ترویج کننده خالص و پایه مشتری. به طور استراتژیکی برای ارائه یک نمای جامع طراحی شده است، هر عنصر در این اسلاید به عنوان یک شاهد برای تصویرسازی داده های موثر است. همه چیز در مورد اتصال نقاط بین داده های خام و فرآیندهای تصمیم گیری مطلع است، بدون اتلاف وقت ارزشمند در طراحی نمودارها از ابتدا. این یک مدل برای تمام متخصصان شرکتی است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download