slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our جعبه ابزار طراحی-فکری presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با ورود عمیق به دنیای آزمایش A/B، اسلاید 'نتایج آزمایش A/B' در ارائه 'جعبه ابزار طراحی-فکر' بحث در مورد نقش محوری روشهای متضاد در فکر طراحی را مطرح می کند. این اسلاید که بخش جدایی ناپذیری از مجموعه ابزار است، نشان می دهد چگونه سناریوها و متغیرهای مختلف می توانند بر نتایج طراحی تأثیر بگذارند. با آشکارسازی قدرت آزمایش A/B، این اسلاید به طور جامع طیفی از ایده آغازین، از طریق آزمایش های سخت گیرانه، تا تولید نتایج را پوشش می دهد. دانشجویان دانشگاه و مدیران سطح متوسط می توانند با مطالعه این اسلاید، برای افزایش تخصص خود در راه حل های طراحی، بینش هایی را جستجو کنند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download