slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our جعبه ابزار طراحی-فکری presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در غوص در ارائه 'جعبه ابزار طراحی-فکر'، اسلاید با عنوان 'نردبان انتزاع' به عنوان یک دستگاه مغز فکری حیاتی برجسته می شود. این یک ایستگاه قابل توجه در سفر فکری-طراحی است، نقش کلیدی در ایده پردازی و شکل دادن به محدوده را بازی می کند. این راهنمایی می کند که یادگیرندگان را از طریق فرآیند انتزاع برده، کمک می کند تا ایده ها را از یک مفهوم گسترده به وظایف خاص و قابل اجرا توسعه دهند. این اسلاید، که از موضوعات اصلی تا جزئیات دقیق تر تردید می کند، روشنایی بر فرآیند فکر کردن به صورت انتزاعی و تنگ کردن تمرکز برای رسیدن به نتایج طراحی موفق می افکند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download