slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه نمودارها (بخش 1) presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با نام خلاقانه 'اعداد ما'، این اسلاید در مجموعه 'نمودارها (بخش 1)' ارائه شده است. این یک نیاز ضروری برای کسب و کار است، زیرا حقیقت توسعه محصول، درآمد فروش، روند در سه ماهه ها، ویژگی های اضافی و نرخ بازخورد مشتری همه از طریق نمودارهای جامع تفسیر می شوند. با دقت بسیار زیاد ساخته شده، این مجموعه فشرده بار ساخت نمایش های بصری پیچیده را از ابتدا حذف می کند. فقط برگه های اکسل پشت را ویرایش کنید و نمودارها به تصویر شخصی از کسب و کار تبدیل می شوند. به طور خاص برای اکوسیستم شرکتی طراحی شده است، این اطمینان می دهد که داده های حیاتی برجسته شده و با آسانی فهمیده می شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download