slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our جعبه ابزار طراحی-فکری presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در داخل 'جعبه ابزار طراحی-فکری'، اسلایدی به خصوص توضیح دهنده با عنوان 'چارچوب نگاهبانی AEIOU' وجود دارد. با استفاده از عناصر متمایز مانند فعالیت ها، محیط و تعاملات، این اسلاید یک دیدگاه جامع در مورد طراحی-فکری ارائه می دهد. بینش های حیاتی در مورد چگونگی استفاده از اشیاء در یک سناریو مشخص نیز ارائه می شود. این اسلاید فرایندهای فکری پیچیده را باز می کند و افراد را به سمت درک بهتری از نیازهای کاربر خاص خود هدایت می کند. این اسلاید برای دانشجویان با دقت و مدیران میانی استراتژیک عالی است، این اسلاید اجزای حیاتی از چشم انداز طراحی-فکری را روشن می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download