slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با حکمت استراتژی های بازار پویا، اسلاید ماتریس رشد آنسوف به روش های مختلف رشد برای کسب و کارها می پردازد، از جمله توسعه بازار، استراتژی تنوع، و توسعه محصول. این اسلاید این مفاهیم را با نمودارها و گراف های شفاف توضیح می دهد، که برای دانش آموختگان و مدیران میانی به طور مشابه، فهم و کاربرد این استراتژی های قدرتمند در پروژه های خود را آسان می کند. این فصل خاص یک درک پالایش شده از نفوذ بازار را ارائه می دهد و بخش ضروری از ارائه 'استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها' است.

FULL PREVIEW