resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

برتری رقابتی بدون انتخابات استراتژیک سخت تقریبا غیرممکن است و برای انجام چنین انتخاباتی، به یک جعبه ابزار قابل اعتماد نیاز دارید. این استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3) شامل ابزارها و مدل هایی است که به شما کمک می کند تا خطرات و فرصت ها را شناسایی کنید و برنامه های عملیاتی را در هر جنبه ای از کسب و کار خود، از منابع انسانی تا فروش و بازاریابی و فراتر از آن تهیه کنید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

Sure, here are some examples of action plans that can be laid out using business strategies and tools:

1. Sales and Marketing: You can use SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in your market. Based on this, you can develop an action plan to leverage strengths, mitigate weaknesses, exploit opportunities, and counter threats.

2. Human Resources: You can use the Balanced Scorecard to align your HR strategy with the overall business strategy. This can involve developing an action plan to recruit, train, and retain employees who can help achieve business objectives.

3. Operations: You can use Lean Six Sigma tools to identify inefficiencies in your operations and develop an action plan to eliminate waste and improve quality.

Remember, the key to effective action planning is to align your plans with your overall business strategy and to regularly review and update your plans based on changing business conditions.

These tools and models can enhance Sales and Marketing strategies by providing a structured approach to identify risks and opportunities. They can help in laying out action plans, setting goals, and measuring performance. They can also assist in understanding the competitive landscape, customer behavior, and market trends. This can lead to more effective marketing campaigns, improved customer engagement, and ultimately, increased sales.

These tools and models can be applied in the Human Resources department in several ways. They can be used to identify risks and opportunities in HR processes, such as recruitment, retention, and talent management. For example, a SWOT analysis can help identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the current HR strategy. Similarly, a PESTEL analysis can help understand the macro-environmental factors that can impact HR policies. These tools can also aid in laying out action plans for improving HR performance and aligning HR goals with the overall business strategy.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

4.5٪ از پتانسیل استراتژی به دلیل برنامه ریزی عملیاتی ضعیف از دست می رود، بر اساس مرور کسب و کار هاروارد. پیاده سازی یک کارت امتیاز متعادل به شما کمک می کند تا اجرای فعالیت ها را پیگیری کنید و پیامدهای ناشی از این اقدامات را نظارت کنید.

resource image

این اسلاید چارچوب نقشه های استراتژیک را نشان می دهد، که یک تاکتیک کسب و کار است که به شما اجازه می دهد تا همه افراد تیم را در مورد جهت استراتژیک موافق کنید و تیم ها را قادر می سازد تا ببینند که آنها در فرآیند پیاده سازی استراتژی کجا قرار دارند.

resource image
stars icon
5 questions and answers
info icon

There are several effective ways to monitor the consequences arising from business actions. One of the most popular methods is implementing a Balanced Scorecard. This tool helps keep track of the execution of activities and monitor the consequences arising from these actions. Another effective method is the use of Strategy Maps. This is a business tactic that allows everyone on the team to agree on the strategic direction and enables the teams to see where they fit in the process of strategy implementation.

Poor action planning can significantly impact strategy potential by leading to inefficient execution of strategic initiatives. It can result in misalignment between strategy and operations, causing delays, cost overruns, and missed opportunities. Furthermore, it can lead to confusion among team members about their roles and responsibilities, which can lower morale and productivity. Ultimately, poor action planning can cause a significant loss in strategy potential, as strategic goals may not be fully realized.

The Strategy Maps framework offers several benefits in business operations. Firstly, it helps in aligning everyone on the team about the strategic direction, ensuring that everyone understands the company's goals and objectives. Secondly, it enables teams to see where they fit in the process of strategy implementation, promoting a sense of ownership and responsibility. Lastly, it aids in monitoring the execution of activities and the consequences arising from these actions, thereby reducing the potential loss of strategy due to poor action planning.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

بررسی کلی

این بسته شامل چارچوب های زیر است: نوآوری باز، کارت امتیاز متعادل, برنامه‌ریزی سناریو, شش جعبه، مدل کامپتانس اصلی، استراتژی بین المللی سازی، نقشه های استراتژی با داشبورد متعادل, مدل انتقال پل ها، چارچوب 7S مک کینزی, مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM), فکر کردن به موقع/نحیف، تحلیل SWOT, نظریه X و نظریه Y, نظریه گزینه های واقعی، شبکه مدیریتی، کانواس مدل کسب و کار، اکوسیستم کسب و کار، تغییر مهندسی اجتماعی، فرآیند جمع سپاری، ماتریس رشد آنسوف، Stakeholder Analysis, معیارسنجی، موجودیت سبک یادگیری، نظریه جریان، مدل بلوغ توانایی افراد، رشد تکاملی سازمان ها، روش ستاره، یادگیری و آموزش با چارچوب ADDIE, Scrum Process, مدل هماهنگی استراتژیک, ارزش حاضر خالص، مدل پنج ستاره، تجزیه و تحلیل ارزش بر اساس برآورد، مدل KANO، مدل SECI، سیرکومپلکس بین فردی، مدل خرید-شبکه، موجودیت نوآوری تطبیقی، مدل کامپتانس SHRM، استراتژی ساختن، پنج دانش Senge، مدل HR Ulrich و DELPHI.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The Business Model Canvas aligns with digital transformation initiatives in several ways. Firstly, it helps in identifying and understanding the key areas of a business that can be digitally transformed. This includes customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, and cost structure. Secondly, it aids in visualizing the impact of digital transformation on these areas and planning the transformation strategy accordingly. Lastly, it assists in tracking the progress of the digital transformation initiative and making necessary adjustments to the business model.

Businesses can implement the Internationalization Strategy in their operations by following several steps. First, they need to conduct a thorough market research to understand the foreign markets they wish to enter. This includes understanding the culture, consumer behavior, and legal and economic environment of the target market. Second, they need to adapt their products or services to meet the needs and preferences of the foreign market. This could involve modifying the product, packaging, and marketing strategies. Third, they need to decide on the mode of entry, whether it's through exporting, licensing, franchising, joint venture, or establishing a wholly owned subsidiary. Lastly, they need to build a strong local team that understands the local market and can effectively implement the company's strategies.

Yes, there are numerous case studies that demonstrate the effectiveness of the Core Competence Model. One of the most notable examples is the case of Sony Corporation. Sony identified miniaturization as one of its core competencies and used it to develop a range of successful products, including the Walkman and the PlayStation. Another example is Honda, which identified its core competence in engines and power units and leveraged it to diversify into a range of related products, including cars, motorcycles, and power equipment.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

در مقاله، مورد برای ایجاد یک چارچوب استراتژیک برنده، فوربس به چهار دلیل برتر برای نیاز کسب و کارها به یک چارچوب استراتژیک برنده نگاه می کند:

 1. شما استراتژی ندارید - داشتن بیانیه دیدگاه و بیانیه ماموریت همان استراتژی نیست. برای توسعه یک استراتژی قوی، ابتدا باید پاسخ های زیر را پیدا کنید: آرزوی برنده شما چیست؟ چگونه می توانید برنده شوید؟ توانایی های اصلی شما چیست؟ چه سیستم های مدیریتی در محل خود دارید؟ در غیر این صورت، با نداشتن استراتژی در محل، شما خطر ایجاد یک محیط نابسامان را ایجاد می کنید، که ممکن است منجر به تهدیدات و ناکارآمدی های بیشتر شود.
 2. شما با روحیه اشتباهی عمل می کنید - ممکن است که شما با روحیه مشارکتی عمل کنید که به این معنی است که همه چیز را دقیقا مانند رقبای خود انجام می دهید. این روحیه منجر به کمبود تعهد، هیجان و شور در کسب و کار شما می شود. روحیه برنده به این معنی است که شما موقعیت رقابتی خود را به طور واضح برای مشتریان خود توضیح داده اید.
 3. شما سعی می کنید همه چیز برای همه باشید - این رویکرد تقریبا بدون شک به سازمانی ناکارآمد منجر می شود. "رهبری استراتژیک درباره انجام برخی کارها و عدم انجام دیگری است. [...] تمرکز بر انجام چند کار خوب منجر به رشد بیشتر می شود،" مقاله می خواند.
 4. برنامه ریزی استراتژیک سنتی شما ضعیف است - سازمان ها زمان زیادی را برای شناسایی اهداف و اهداف صرف می کنند، بدون اینکه بر آنها عمل کنند. به عنوان مثال، مقاله درباره یک مدیر اجرایی صحبت می کند که می خواست سازمان خود را رشد دهد، اما وقتی با سوالات سختی که در بالا ذکر شد، مواجه شد، متوجه شد که شرکت درکی از اینکه رشد در واقع یک نتیجه یا تاکتیک است، ندارد. وقتی چارچوب استراتژیک برنده پیاده سازی شد، شرکت سه خط محصولی را که تمرکز را از فرایندهای کسب و کار اصلی منحرف می کرد، تعطیل کرد. این حرکت منجر به افزایش کارایی و درصد بستن بیشتر شد، که به نوبه خود منجر به سه برابر رشد بیشتر نسبت به سال قبل شد.
stars icon
5 questions and answers
info icon

Strategic leadership plays a crucial role in defining a business's competitive position. It involves setting a direction for the organization, making important decisions that shape the company's overall strategy, and fostering an environment that ensures the organization's success. Strategic leaders define the competitive position of the business by identifying its unique capabilities, strengths, and weaknesses. They also determine how the business will compete in its market, what its winning aspirations are, and how it will achieve them. They ensure that the business does not try to be all things to all people, which can lead to inefficiency. Instead, they focus on defining a clear competitive position that is communicated to customers.

Trying to be all things to all people in an organization can lead to inefficiency due to a lack of focus and resource allocation. When an organization tries to cater to all needs, it may spread itself too thin, leading to a lack of expertise in any one area. This can result in mediocre products or services, and a lack of clear value proposition for customers. Additionally, it can lead to internal confusion and lack of direction, as employees may not have clear priorities or understand the organization's core competencies. This can result in wasted time and resources, and ultimately, lower productivity and effectiveness.

Not having a solid business strategy in place can lead to several risks. Firstly, it can create an environment of dysfunction, leading to threats and inefficiencies. Without a clear strategy, you may lack a winning aspiration, a plan to win, core capabilities, and proper management systems. Secondly, it may result in a participation mindset, where you do everything exactly the same as your competitors, leading to a lack of commitment, excitement, and passion within your venture. Lastly, trying to be all things to all people can lead to an inefficient organization.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

آمار

پلتفرم راه حل های برنامه ریزی استراتژیک، Cascade، برخی از نظرات جالب و تا حدی نگران کننده در مورد پیاده سازی استراتژی کسب و کار منتشر کرده است.در اینجا برخی از یافته های کلیدی وجود دارد:

 • 50% از رهبران اجرای استراتژی را به اندازه استراتژی اهمیت می دهند
 • 68% از مدیران معتقدند که سازمان آنها در توسعه یک استراتژی خوب عمل می کند
 • 61% از رهبران موافقند که کسب و کارهای آنها اغلب با مشکل در پلی بین تدوین استراتژی و اجرای آن مواجه هستند
 • 67% از رهبران معتقدند که سازمان آنها در تدوین استراتژی خوب عمل می کند و فقط 47% معتقدند که سازمان آنها در اجرای یک استراتژی موفق است
 • فقط 2% از رهبران می گویند که احساس اطمینان می کنند که 80-100% از اهداف استراتژیک خود را بدست خواهند آورد
 • 33% از رهبران سازمان خود را در اجرای یک استراتژی ضعیف یا بسیار ضعیف ارزیابی می کنند
 • 50% از رهبران فکر می کنند که اجرا به اندازه استراتژی اهمیت دارد
 • 67% از استراتژی های خوب تدوین شده به دلیل اجرای ضعیف شکست خوردند
 • 40% می گویند که شرکت آنها در بازگرداندن درس های موفقیت آمیز از اجرای استراتژی به تدوین استراتژی خوب یا عالی است
 • در 49% از سازمان ها، رهبران فقط یک روز در ماه را برای بررسی اجرای استراتژیک خود صرف می کنند
stars icon
5 questions and answers
info icon

Strategy implementation and strategy formulation are both crucial aspects of strategic management. While strategy formulation involves creating the plans and tactics, strategy implementation is about executing these plans effectively. According to the content, 50% of leaders rate implementation as equal in importance to strategy. This is because even the best strategies can fail if not implemented properly. In fact, 67% of well-formulated strategies fail due to poor execution. Therefore, the importance of strategy implementation cannot be understated. It's the bridge between the strategic plan and the desired results.

Lessons from successful strategy implementation can be fed back into strategy formulation through a process of continuous learning and improvement. This involves analyzing the outcomes of the implemented strategies, identifying what worked and what didn't, and using this information to inform future strategy formulation. This could include adjusting objectives, refining tactics, or changing resource allocation. Regular reviews and audits of strategic implementation can also provide valuable insights. It's important to foster a culture of open communication and feedback in the organization to facilitate this process.

Several factors contribute to the failure of well-formulated strategies due to poor execution. These include lack of clear communication of the strategy, inadequate resources or capabilities for implementation, lack of alignment between the strategy and the organization's culture or structure, lack of leadership commitment and support, and failure to monitor progress and adjust the strategy as needed.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download