slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحلیل منظر رقابتی (بخش 1) presentation. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با مجموعه اسلاید 'ارزیابی و موقعیت بازار محصول' در تحلیل مناظره رقابتی (بخش 1) به کاوش عمیقی بپردازید. این مجموعه به دقت ایده های مرتبط با طراحی، قیمت، کیفیت عملکرد، عملکرد های اضافی و تجهیزات را شرح می دهد. دانشجویان دانشگاه و مدیران میانی می توانند درکی از چگونگی بررسی جایگاه یک محصول در بازار و استنتاج استراتژی های احتمالی برای بهبود وضعیت آن کسب کنند. درک کنید که یک محصول چگونه در بازار قرار گرفته است، در حالی که یاد می گیرید چگونه برتری نسبت به رقبا را ارزیابی کنید.

FULL PREVIEW