slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our یادگیری و آموزش با چارچوب ADDIE presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی ارائه 'یادگیری و آموزش با ADDIE'، اسلاید 'برگه آموزش' جنبه های عملی چارچوب ADDIE را برجسته می کند. این مفاهیم تجزیه و تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی را در یک برگه مختصری که شرکت کنندگان می توانند برای هدایت تلاش های آموزشی خود استفاده کنند، بافته است. این اسلاید بیش از یک مؤلفه ارائه است - این یک سند کاری است که تجربه یادگیری تعاملی و جذاب را تشویق می کند. هدف اصلی آن ترویج برنامه های آموزشی موثر است، با هدف ارتقاء عملکرد تیم و کمک به تازه واردان برای سازگاری.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download