slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our استراتژی بهتر، ساده تر book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

این فصل، با عنوان 'استراتژی بهتر و ساده تر - جلد کتاب'، به عنوان پنجره ای به دیدار فلیکس اوبرهولتزر-جی در مورد استراتژی های بنیادین استفاده شده توسط غول های صنعت مانند اپل و آمازون عمل می کند. طراحی جلد کتاب موفق به تأیید عنوان کتاب 'استراتژی بهتر، ساده تر' می شود، مفاهیم پیچیده چارچوب چوبی ارزش، انگیزه های ارزش و نقشه برداری ارزش را به یک فرمت قابل دسترسی بصری تقطیر می کند. بنابراین، این فصل برای خوانندگان به یک درگاه دعوت کننده برای ورود به درک عمیق تر از رانندگان رشد کسب و کار موثر تبدیل می شود.

FULL PREVIEW