slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بوم مدل کسب و کار presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با سوار شدن بر موج بلند استراتژی های کسب و کار، اسلاید 'کانواس مدل کسب و کار'، که به ارائه 'کانواس مدل کسب و کار' تعلق دارد، ابزار موثری برای بصری سازی ایده های کسب و کار است. این اسلاید با برجسته کردن اصول حیاتی مانند بررسی مدل کسب و کار، شرکای کلیدی و روابط مشتری، تصویر جامعی از ایجاد و تحویل ارزش را نقاشی می کند. چه این اسلاید در پی ایده بعدی یک کارآفرین باشد یا برنامه یک مدیر برای اصلاح ساختارهای موجود، بخش های این اسلاید با در نظر گرفتن نیازهای بازار طراحی شده اند. تاکید آن بر ساختارهای هزینه و جریان های درآمد، نقش آن را به عنوان یک ساز و کار کسب و کار حیاتی تأیید می کند.

FULL PREVIEW