slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

یک اسلاید حیاتی با عنوان 'کانوای مدل کسب و کار' در پرزنتیشن 'استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3)' قرار دارد. این اسلاید شامل اجزای حیاتی یک استراتژی کسب و کار موفق، یعنی شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، پیشنهاد ارزش، بخش های مشتری و رابطه با مشتری است. یادگیرندگان می توانند درک جامعی از تعامل این عناصر در یک مدل کسب و کار کسب کنند. با استفاده از نمودارها و گراف ها، این عناصر استراتژیک به طور ماهرانه نمایش داده شده اند. این امکان را برای دانش آموزان و مدیران سطح متوسط فراهم می کند تا چنین استراتژی های هوشمندانه ای را در پروژه های آینده خود اعمال کنند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download