slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our گزارش KPIs، معیار، و هدف presentation. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

نمایش جنبه های اساسی فازهای پروژه، اسلاید 'دایال ها' نمای کاملی از مراحل پروژه، دایال ها و اندازه گیری های ریسک را ارائه می دهد. این اسلاید از ارائه 'KPIs, Metric, and Goal Report' وظیفه پیچیده تولید گزارش را ساده می کند. طراحی خوب آن امکان هضم آسان داده ها را فراهم می کند. جزئیاتی در مورد هر سطح از ریسک و مرحله ای از پروژه ارائه می شود، امکان نگاهی بینش پردازانه به وضعیت فعلی پروژه را فراهم می کند. ایده آل برای سازمان هایی که علاقمند به حفظ شفافیت در تمام رده ها هستند، 'دایال ها' به عنوان یک پل ارتباطی عمل می کند، سوء تفاهم را کاهش می دهد و کارایی را افزایش می دهد.

FULL PREVIEW