resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

گزارشات شاخص عملکرد کلیدی (KPI) معمولاً شامل ترکیبی از نمودارها، گراف ها و اطلاعات جدولی است که آنها را سنگین از نظر داده و بسیار وقت گیر می کند. ارائه گزارش KPIs، معیار، و هدف ما به شما امکان می دهد تا KPI ها را به طور موثر مصور سازید، پیشرفت را در برابر اهداف برای بهبود عملکرد ردیابی کنید و گزارشات هفتگی، ماهانه و سه ماهه را در سازمان خود به طور تقریباً بی دردسر تقسیم کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

از این اسلاید برای ساخت گزارش خلاصه سریع از معیارهای خود استفاده کنید، سپس تیم یا ذینفعان خود را در هر KPI راهنمایی کنید، توضیح دهید کدام یک از آنها برآورده شده یا در حال حاضر برآورده می شوند و کدام نیاز به منابع و توجه اضافی دارند.

resource image

نرخ تبدیل یکی از مهمترین KPI ها برای محصولات و خدمات دیجیتال است. با این اسلاید، می توانید وضعیت عملکرد نرخ تبدیل خود را بحث کنید، از جمله مشتریان منحصر به فرد و بازگشتی، نرخ پرش و غیره.

resource image
stars icon Ask follow up
resource image

کاربرد

به گفته یک پلتفرم راه حل KPI، Simple KPI، این پنج مرحله به شما کمک می کند تا گزارش موثری بسازید:

  1. ایجاد یک بررسی کلی - این خلاصه ای است که هدف آن تعیین معیارهای گزارش است، که به سوالاتی مانند: هدف و هدف این گزارش KPI چیست؟ ذینفعان چه کسانی هستند؟ هدف از این گزارش چیست (یعنی، آیا استراتژیک، عملیاتی، ثابت یا تعاملی است؟) گزارش چه زمانی و چگونه توزیع می شود؟ پاسخ می دهد.
  2. تعریف KPI ها - وقتی هدف کلی تعیین شده است، تمام KPI ها و معیارهایی که نیاز دارید را لیست کنید. KPI ها باید به سوالاتی مانند: فروش چقدر نسبت به اهداف خود عملکرد خوبی دارند؟ پاسخ دهند. دریافت داده هایی که این KPI ها را پشتیبانی می کنند می تواند قسمت پیچیده باشد، زیرا این داده ها باید جاری، مرتبط و قابل اعتماد باشند.
  3. ارائه KPI های خود - از نمودارها، گراف ها و داده های جدولی مناسبی استفاده کنید که معیارها را به ساده ترین شکل ممکن ارائه دهند. "نمودارها را مرتبط، متمرکز و در زمینه نگه دارید. KPI های خود را به ترتیب منطقی ارائه دهید تا جریان اطلاعات یا 'داستان' از قطع شدن جلوگیری کنید،" متخصصان می گویند.
  4. ساخت یک نمونه اولیه - با ایجاد یک پیش نویس اولیه شروع کنید. می توانید از داده های مکمل به عنوان جایگزین استفاده کنید و این پیش نویس را به تیم و ذینفعان خود توزیع کنید، که به شما امکان می دهد تا برای تکمیل و پولیش نهایی گزارش KPI خود، بینش ها و بازخوردها را دریافت کنید.
  5. پالایش و انتشار - وقتی گزارش آماده و برای دقت بررسی شده است، آن را نهایی کنید و توزیع کنید. متخصصان می گویند، ساخت دوره های بازبینی و نگهداری گزارشات منظم به شما کمک می کند تا از "وزن" گزارشات جلوگیری کنید و اطلاعات را مرتبط و به روز نگه دارید.
stars icon
Questions and answers
info icon

To create KPIs for a Vision Inspector of an inspection system, you need to focus on the key areas that determine the efficiency and effectiveness of the system.

1. Inspection Accuracy: This KPI measures the percentage of inspections that were accurate. It helps in determining the reliability of the vision inspector.

2. Inspection Speed: This KPI measures the number of inspections conducted per hour or per shift. It helps in assessing the efficiency of the system.

3. False Positive Rate: This KPI measures the percentage of inspections that were flagged as errors but were actually correct. A lower rate indicates a more reliable system.

4. Downtime: This KPI measures the amount of time the system is not operational due to maintenance or repairs. Lower downtime indicates a more efficient system.

5. Cost per Inspection: This KPI measures the total cost associated with each inspection. It helps in determining the financial efficiency of the system.

Remember, these KPIs should be reviewed regularly to ensure the system is performing optimally.

Key Performance Indicators (KPIs) for a quality inspector focusing on overlooked, overdeleted, and typo errors could include:

1. Error Detection Rate: This measures the number of errors detected per inspection. A higher rate indicates better performance.

2. Overlooked Error Rate: This KPI tracks the number of errors missed during inspection. A lower rate indicates better performance.

3. Overdeleted Error Rate: This measures the number of instances where correct items were mistakenly deleted. A lower rate indicates better performance.

4. Typo Error Rate: This KPI tracks the number of typographical errors found. A lower rate indicates better performance.

5. Inspection Time: This measures the average time taken to inspect a document or a set of documents. A lower time could indicate efficiency but might also lead to more errors if rushed.

Remember, these KPIs should be regularly reviewed and updated based on the performance and the changing needs of the business.

Creating a KPI (Key Performance Indicator) plan for IT involves several steps:

1. Define the Objective: Understand what you want to achieve with your IT KPIs. This could be improving system uptime, reducing response time, etc.

2. Identify Key Performance Indicators: These are metrics that will help you measure the success of your objective. For IT, this could be 'Average System Uptime', 'Average Response Time', etc.

3. Data Collection: Determine how you will collect data for your KPIs. This could be through system logs, user feedback, etc.

4. Data Analysis and Reporting: Analyze the collected data and report on the KPIs. Use charts and graphs for easy understanding.

5. Review and Refine: Regularly review the KPIs and refine them if necessary. This ensures that your KPIs remain relevant and up-to-date.

Remember, the key to a successful KPI plan is to keep it simple, relevant, and aligned with your business objectives.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مشاوره کارشناسی

"تحلیلگران عددی کنترل را به دست می گیرند و می توانند مدیران عملیاتی را با جداول اکسل و تجزیه و تحلیل دقیق نتایج مالی و معیارهای خروجی سردرگم کنند. […] مدیران احساس می کنند که از آنها خواسته شده است که از حلقه هایی که واقعاً نمی فهمند - و به خصوص نمی خواهند - بپرند،" گراهام کنی، کارشناس شناخته شده در استراتژی و اندازه گیری عملکرد، در مقاله ای که برای Harvard Business Review (HBR) نوشته است. برای جلوگیری از خستگی و ایجاد گزارشات KPI موثر، مدیران عامل و مدیران باید حقایق زیر را در مورد KPI ها، به گفته کنی، به خاطر داشته باشند:

stars icon
Questions and answers
info icon

Number crunchers play a crucial role in the creation of KPI reports. They are responsible for the detailed analysis of financial results and output measures. They process large amounts of numerical data and provide precise breakdowns, which are then used to create comprehensive KPI reports. However, it's important for CEOs and managers to ensure that the data provided by number crunchers is used effectively and doesn't overwhelm operating managers.

Effective KPI reports can help in avoiding burnout among managers by providing clear, concise, and relevant information. This reduces the need for managers to sift through overwhelming amounts of data, which can lead to stress and burnout. Furthermore, effective KPI reports can help managers understand their performance and identify areas for improvement, which can enhance their sense of control and job satisfaction. It's also important for the reports to be aligned with the managers' roles and responsibilities to ensure they are meaningful and useful.

The key truths about KPIs that CEOs and managers need to keep in mind include understanding that KPIs are not just about numbers, but about understanding the performance and progress towards goals. They should not be overwhelming or confusing, but rather clear and concise. KPIs should be relevant to the business objectives and should be actionable. They should provide insights that can help in decision making and strategy formulation. It's also important to remember that KPIs are not static, they should be reviewed and updated as per the changing business environment and objectives.

View all questions
stars icon Ask follow up
  1. KPI ها درباره روابط هستند - به عنوان مثال، زمان و پول زیادی صرف اندازه گیری سطح رضایت کارکنان می شود، به خصوص در شرکت های بزرگ. اما چیزی که باید به خاطر داشته باشیم، کنی می گوید، این است که "KPI ها باید نشان دهند که ایجاد ارزش یک خیابان دو طرفه است. شما می خواهید کارکنان مشارکت کنند زیرا شما از آنها چیزی می خواهید. و خیابان دو طرفه برای کارکنان توسط چگونگی ارائه شرکت در چیزهایی که آنها می خواهند تعریف می شود." متأسفانه، اکثر سازمان ها در توسعه اندازه گیری ها در هر دو طرف شکست می خورند.
  2. در نظر بگیرید علیت و معلولیت - بیشتر مدیران به مجموعه ای از معیارهای عملکرد فقط به عنوان یک جدول از اعداد نگاه می کنند. چون اعداد به نظر می رسد همزمان هستند، مدیران روش تأثیر هر اندازه گیری بر دیگران در طول زمان را سوال نمی کنند. اما نشانگرهای پیشرو، کنی تأکید می کند، باید آینده را پیش بینی کنند. "اگر سازمان شما در حال حاضر با کارکنان خوب عمل می کند، این نتایج را برای سایر ذینفعان مانند مشتریان فردا رانده می کند. اگر سازمان شما فردا با مشتریان خوب عمل کند، سپس نتایج سهامداران روز بعد بهبود می یابد،" او می نویسد.
  3. شاخص های کلیدی عملکرد فقط اندازه گیری جزئی از چیزی هستند - همانطور که شرایط در اطراف سازمان، بخش یا بخش شما تغییر می کند، آماده باشید تا معیارهای عملکرد خود را متناسب با آن تغییر دهید. "این تنظیم و تنظیم مجدد است، نه تنظیم و فراموش کردن،" کنی به ما یادآوری می کند. برای بازفکری در مورد چگونگی توسعه معیارهای عملکرد خود، او می نویسد، به عملکرد به عنوان یک خیابان دو طرفه نگاه کنید و به ارتباطات بین نشانگرها و تأثیری که آنها روی یکدیگر دارند، دقت کنید. مهمتر از همه، همیشه آماده باشید تا با مشکلات سر و کار داشته باشید و به شرایط تغییر کننده تطبیق پیدا کنید.
stars icon
Questions and answers
info icon

KPIs (Key Performance Indicators) play a crucial role in reporting project metrics and the state of a project. They provide a quantifiable measure that allows a company to gauge the performance of various aspects of a project. This can include factors like project completion time, cost, scope, and quality. By tracking these KPIs, companies can have a clear understanding of the project's progress and whether it's on track to meet its objectives. They can also identify any issues or areas of improvement early on, allowing for timely intervention and course correction. This ultimately leads to more efficient and effective project management.

A company can use KPIs to drive results for stakeholders by ensuring that the KPIs reflect the value creation process, which is a two-way street. This means that the company needs to develop measures that not only reflect what the company wants from its employees but also how well the company delivers on what the employees want. This approach ensures that employees are engaged, which in turn drives results for other stakeholders such as customers. Furthermore, the company needs to consider causality when looking at performance measures. Leading indicators should predict future performance. If the organization does well with employees now, it will drive results for other stakeholders in the future.

Considering causality when looking at a set of performance measures is important because it helps in understanding the impact of one measure on the others over time. It's not just about concurrent numbers, but about how these measures interact and influence each other. This understanding can help predict future trends and outcomes. For instance, if an organization does well with employees now, it can drive results for other stakeholders such as customers in the future. This is particularly relevant in the context of KPIs, where value creation is a two-way street involving both the organization and its employees.

View all questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download