slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our پیشنهاد تجاری presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در ادامه بررسی عمیق در مورد راه اندازی یک ایده برجسته، اسلاید 'استراتژی های خروج' از 'پیشنهاد تجاری' درک استراتژیکی از خروج های احتمالی را ارائه می دهد. این بحث در مورد ملاحظات ارائه عمومی اولیه (IPOs) و چشم انداز ادغام و اقتناء (M&As) است. این اسلاید همچنین نقش پردازنده های پرداخت، اهمیت سازندگان سخت افزار و تأثیر رو به رشد فضای موبایل را بررسی می کند. با تأمل در اهمیت محصولات موجود و قدرت پتانسیل مستقل، این اسلاید به طور پرقدرتی دانش آموزان را برای تغییرات سریع بازار آماده می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download