slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه زمان‌بندی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

وارد شدن به اسلاید 'زمان‌بندی گالری' از ارائه 'مجموعه زمان‌بندی' یک فرآیند گرافیکی جذاب از نقشه راه یک پروژه را نمایش می‌دهد. این اسلاید به طور زیبایی نقاط عطف مهم پروژه را نشان می‌دهد که به عنوان شاهد پیشرفت است. یک دارایی عالی برای کسانی که در حال پیگیری فرآیندهای کسب و کار هستند، این اسلاید خطوط حیاتی پروژه و سنگ‌های پایه آینده را به هم می‌پیوندد. این به تصویر کشیدن دیدگاه گسترده‌تری از جایگاه یک سرمایه‌گذاری، موانعی که غلبه کرده و چه تقاطع‌های حاسمی در پیش رو دارد، می‌خدمتد. این یک ابزار ضروری برای تعیین مهلت‌ها و مدیریت انتظارات ذینفعان است، هم وضوح و هم دیدگاه را ارائه می‌دهد.

FULL PREVIEW