slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our دفترچه کارمندان presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در اسلاید 'هزینه ها و بازپرداخت ها'، سیاست های شرکت در مورد هزینه هایی مانند سفر، سرگرمی و تجهیزات توضیح داده شده است. این ارائه یک تفکیک قابل فهم از انواع مختلف هزینه هایی که می توان بازپرداخت کرد، را فراهم می کند و برای کسانی که تازه به محیط دفتر کار پیوسته اند، ابزار ضروری است. علاوه بر این، این اطلاعات درکی را از روند بازپرداخت شرکت ارائه می دهد که به تعیین انتظارات واضح برای شرایط پرتنش کمک می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download