slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی‌های ویروسی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به دنیای 'کاربران فعال ماهانه (MAU)' بپردازید، اسلاید حیاتی در ارائه 'استراتژی های ویروسی'. این اهمیت تعامل فعال کاربر را با استفاده از نمودار خطی که داده های منطقه ای و فصلی را برجسته می کند، نشان می دهد. این اسلاید فقط به اعداد محدود نمی شود بلکه روش های جذب کاربر، عملکرد CRM موثر، سطح رضایت مشتری و رویکردهای حفظ کاربر را نشان می دهد. این نور را بر چگونگی تأثیر MAU بر ltv، dau، رشد کاربر و تسهیل رشد ویروسی می افکند. از طریق این اسلاید، بینش های زمان واقعی در مورد روند حفظ و کاهش کاربر می تواند شناسایی شود، که در تدوین استراتژی های رشد قدرتمند کمک می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download