slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی ورود به بازار presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با 'مهاجرت ارزش خریدار'، اسلاید کلیدی در ارائه 'استراتژی ورود به بازار'، مسیری روشن به سوی ورود موفق به بازار را روشن کنید. این اسلاید به طور زنده ای مفهوم ارزش خریدار را توضیح می دهد، با تمرکز بر مراحل رشد و بلوغ آن. همچنین این اسلاید به داوطلبان ورود به بازار معرفی می کند هنر توسعه محصول و ساخت یک پایگاه مشتری وفادار. همانطور که سفر از مرحله معرفی به رشد پیش می رود، این اسلاید درک عمیق تری از چگونگی تقویت ارزش مشتری را فراهم می کند، بنابراین موقعیت بازار پایداری را به دست می آورد. این یک مطالعه ضروری برای هر دانشجوی دانشگاه که در حال مطالعه کسب و کار است یا مدیر سطح متوسطی که علاقمند به تکمیل استراتژی ورود به بازار خود است.

FULL PREVIEW