slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه نمودارها (بخش 2) presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

در ارائه مجموعه نمودارها (بخش 2)، اسلاید جذابی با عنوان 'مقایسه گزینه ها' مرکز توجه است. این اسلاید به طور خاص برای ایجاد یک مقایسه جذاب از گزینه های قیمت گذاری محصولات احتمالی و سطوح سودآوری مربوطه طراحی شده است، و برای انتقال داده های حیاتی بهینه سازی شده است. با کمک این ابزار شفاف و مختصر، مسائلی از اهمیت بالا مانند انتخاب محصول سودآورترین می تواند به طور کارآمد مورد بررسی قرار گیرد. پیچیدگی های اطراف پیش بینی های سود به سادگی تبدیل می شوند زیرا این اسلاید یک کمک بصری ارائه می دهد که برای ارتباط برقرار کردن با دیدگاه های مالی کلیدی به طور موثر عمل می کند.

FULL PREVIEW