slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحلیل منظر رقابتی (بخش 1) presentation. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

برای یک سفر آشکارکننده از طریق اسلاید 'مقایسه سهم بازار' در ارائه 'تحلیل مناظره رقابتی (بخش 1)' آماده شوید. این اسلاید یک مقایسه واضح بین شرکت ما و مجموعه ای از رقبا از سطوح اولیه تا سومیه را تسهیل می کند. خواننده درک جامعی از موقعیت ما در بازار خواهد داشت. علاوه بر این، این به عنوان یک قطب نما عمل می کند، راهنمایی در رفینه کردن اهداف و رویکردها. این آینه برداری در برابر رقابت می تواند یک چشم انداز بازکننده و صرفه جویی در زمان واقعی برای دانشجویان دانشگاه و مدیران میانی باشد.

FULL PREVIEW