slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت هزینه presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با ورود به عمق پیچیده مدیریت هزینه، اسلاید 'محاسبه از پایین به بالا' روش جامعی را برای هدف قیمت گذاری نشان می دهد. با تمرکز ویژه بر هزینه های مبتنی بر مؤلفه، مانند هزینه های مواد و تولید، این اسلاید یک دیدگاه دقیق برای کنترل هزینه ارائه می دهد. این اسلاید هزینه های خارجی را نادیده نمی گیرد و به هزینه هایی مانند حمل و نقل که اغلب از بین می روند، توجه می کند. به عنوان بخشی از ارائه 'مدیریت هزینه'، این اسلاید پایه ای مستحکم برای تدوین استراتژی های سودآور تجزیه و تحلیل هزینه ایجاد می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download