slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3) presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به دنیای جذاب 'نوآوری باز' در اسلایدی از 'استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3)' وارد شوید. این اسلاید بیننده را در مورد فرایندهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی که در شناسایی روندهای بازار جدید و فعلی کمک می کند، روشن می کند. با تأکید بر اهمیت فراتر رفتن از مرزهای شرکت، بررسی می کند که چگونه بازارهای نوپا می توانند از طریق نوآوری باز دست یافت و پرورش یافت. مثال های واقعی و نمودارهای خوب سازماندهی شده درک مفهوم نوآوری باز را هر چه بیشتر جذاب می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download