slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت نوآوری presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با ورود به دنیای مدیریت نوآوری، اسلایدی که برجسته است 'فرآیند فاز و دروازه ها' است. این اسلاید یک نقشه راه استراتژیک را برجسته می کند که هر دو پیش و پس از فرآیند نوآوری را نشان می دهد. تقسیم بندی مراحل متمایز، تصمیمات کلیدی و بازبینی دروازه ها با دقت برجسته شده اند. دانشجویان و مدیران می توانند از این اسلاید بهره ببرند زیرا مراحل تبدیل یک فرصت مفهوم اولیه به یک مورد کسب و کار قوی را آشکار می کند. با دانشی که از این اسلاید به دست آورده اند، آنها برای معرفی استراتژی های جدید و عملیات واقع بینانه در تیم های خود به خوبی مجهز خواهند بود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download