slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت زنجیره تامین presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

سفری به اکوسیستم های مدیریت زنجیره تامین در این اسلاید با عنوان 'فرآیند زنجیره تامین' رونمایی می شود. این اسلاید نگاه جامعی را بر روی جنبه های محوری مانند ارزیابی نیازها، تهیه، توسعه و تولید ارائه می دهد. علاوه بر این، بر بخش های ضروری زنجیره تامین مانند خدمات مشتری و پردازش سفارش تاکید دارد. این اسلاید دیدگاهی را در مورد مدیریت روابط و بازگشت محصول، چرخ دنده های حیاتی در استراتژی SCM ارائه می دهد. بنابراین، فرد دانشگاهی یا شرکتی که به دنبال درک جامعی از SCM است، به شدت از این اسلاید بهره خواهد برد.

FULL PREVIEW