slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our توسعه محصول presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با توجه به مفاهیمی مانند وظایف پروژه و مدیریت، 'پیشنهاد ارزش محصول' یک اسلاید آموزشی در ارائه 'توسعه محصول' است. این بیشتر بر توضیح وظایف جاری که نقش حیاتی در تأثیرگذاری بر ارزش یک محصول دارند، تمرکز دارد. با ارائه بینش در مفاهیم مدیریت پروژه، این اسلاید برای توسعه دهندگان محصول آرزومند و مدیران محصول با تجربه مفید است. اطلاعات ارائه شده، در حالی که پشتیبانی از رشد مداوم در بازارهای فعلی را حمایت می کند، همچنین تشویق به نفوذ موفق در بازارهای جدید را تشویق می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download