slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our جلسات مجازی presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در حوزه 'جلسات مجازی'، اسلاید 'تیم مدیریت پروژه' قرار دارد. این اسلاید خاص بر رو کردن دینامیک یک تیم هسته ای محکم که برای مدیریت پروژه و توسعه محصول مسئول است، تمرکز دارد. نقش های رهبران اجرایی و تیم اداری و عملیاتی کمتر دیده شده، اما به یک اندازه حیاتی، برجسته می شود. با تشخیص نیاز به ناوبری به طور موثر در جلسات مجازی، این اسلاید یک رویکرد فعالانه به ارتباطات و همکاری را ترویج می کند. محتوا به گونه ای سفارشی شده است که فراتر از دستورالعمل های ساده می رود؛ این یک راهنما برای ساخت یک محیط کار از راه دور کارآمد است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download