resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

چکیده

به محض اینکه یک یا دو نفر به یک جلسه مجازی "وارد" می شوند، بهره وری شروع به رنج می برد، زیرا شرکت کنندگان اغلب جلسات مجازی را به عنوان مجوزی برای انجام چندین کار به هم زمان تلقی می کنند، "Harvard Business Review" گزارش می دهد. حالا که کار از راه دور به نرم افزار جدید تبدیل شده است، بسیار مهم است که جلسات موثر و پیشگیرانه ای برگزار کنید. این موضوع را با تیم خود با استفاده از جلسات مجازی اسلاید ما ارتباط دهید. برای ساده سازی کار شما، ما قوانین ساده و دستورالعمل های فنی را به اسلایدها اضافه کردیم.

stars icon
46 questions and answers
info icon

The principles of effective and proactive meetings can be applied to other aspects of remote work by promoting clear communication, setting clear expectations, and encouraging active participation. Just like in meetings, these principles can help in ensuring productivity and efficiency in other remote work scenarios. For instance, clear communication can help in setting tasks and deadlines, while active participation can ensure that everyone is on the same page and working towards the same goals.

Some potential drawbacks of virtual meetings include decreased productivity due to attendees' tendency to multi-task, technical issues, and lack of personal interaction. These can be mitigated by setting clear expectations for participation, providing technical instructions and support, and incorporating elements of personal interaction where possible.

There are several ways to make virtual meetings more engaging and interactive. First, set clear expectations and guidelines for participation. Encourage attendees to turn on their cameras to foster a more personal connection. Use interactive features like polls, quizzes, or breakout rooms to keep attendees involved. Incorporate visual aids like slides or shared documents to keep the meeting focused. Lastly, allow time for questions and discussion to ensure everyone's voice is heard.

View all 46 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

با این اسلاید، قوانین اصلی را برای تمام جلسات مجازی که در شرکت شما برگزار می شود، مانند خاموش کردن میکروفون ها زمانی که اعضای تیم در حال صحبت نیستند، داشتن ویدئو روشن یا خاموش (بسته به سیاست شرکت شما)، و غیره به اشتراک بگذارید.

resource image

برای راحتی شما، ما فونت ها را تنظیم کردیم تا بزرگتر از اندازه فونت های معمولی ما باشند. با توجه به اینکه حالا مخاطبان شما این اسلایدها را روی یک دسکتاپ یا لپ تاپ به جای یک پروژکتور اندازه کامل مشاهده می کنند، این باید تجربه را بهبود ببخشد.

resource image

به تیم خود بگویید که همیشه باید یک دستور جلسه را به صورت پیش از موعد ارسال (و دریافت) کنند. به این ترتیب، همه احساس کنترل بهتری دارند و وقت کافی برای آماده سازی بهتر برای جلسه و مشارکت فعال دارند.

resource image
stars icon
48 questions and answers
info icon

The success of a virtual meeting can be measured in several ways. One of the most common methods is participant engagement, which can be gauged through the active participation of attendees, their contribution to the discussion, and their understanding of the meeting's objectives. Another way to measure success is by the achievement of the meeting's goals, which should be clearly defined and communicated before the meeting. Additionally, the effectiveness of the meeting's organization, such as adherence to the agenda and time management, can also indicate the meeting's success.

There are several ways to engage team members in a virtual meeting. First, ensure that everyone understands the basic ground rules, such as muting mics when not speaking and having video on or off depending on company policy. Second, send a meeting agenda in advance so everyone can prepare and actively participate. Third, consider using larger fonts for presentations as your audience will be viewing these on a desktop or laptop instead of a full-size projector. Finally, encourage active participation and open communication during the meeting.

The rules of virtual meetings can be adapted for different types of meetings by considering the purpose and participants of the meeting. For instance, a brainstorming session might require everyone to have their video on for better interaction, while a large-scale company update might be more efficient if everyone except the speaker is muted. Additionally, the use of different tools and features can be adapted depending on the meeting type. For example, a training session might make use of screen sharing or whiteboard features, while a project update might require file sharing capabilities.

View all 48 questions
stars icon Ask follow up

بررسی کلی

با توجه به اینکه خانه ها و محل کار ما در حال ادغام هستند، خطوط مرزی بین زندگی شخصی و حرفه ای ما نیز در حال محو شدن است. به همین دلیل بسیار حیاتی است که از اداب جلسات مجازی پیروی کنیم. یک پلتفرم ارتباطی تجاری، Slack، رهنمودهای زیر را برای پروتکل جلسات از راه دور ارائه می دهد:

 • همه را در طول جلسه معرفی کنید و به همه فرصت بدهید تا مشارکت کنند
 • وقتی دیگران در حال ارائه هستند به تلفن همراه خود خیره نشوید
 • وقتی دیگران در حال صحبت کردن هستند آنها را قطع نکنید (یا سعی نکنید بر روی آنها صحبت کنید)
 • تمام فناوری (از جمله دوربین/ویدئو، Wi-Fi و اشتراک گذاری صفحه) را قبل از جلسه آزمایش کنید
 • دستور جلسه را بخوانید و آماده بیایید
 • در طول جلسه مجازی بر روی سایر وظایف (مانند بررسی ایمیل) کار نکنید
 • تمام اعلان ها را خاموش کنید و مطمئن شوید که تلفن همراه شما در حالت سکوت است
 • مطمئن شوید که تمام اعضای تیم در یک منطقه آرام و بدون انحرافات غیر ضروری هستند
stars icon
40 questions and answers
info icon

Virtual meetings can enhance team collaboration by allowing team members to connect and communicate regardless of their physical location. They can foster a sense of unity and shared purpose, as everyone can contribute their ideas and feedback in real time. Virtual meetings also enable teams to work on tasks together, share screens for demonstrations or presentations, and use various tools for brainstorming and decision-making. However, it's important to ensure that all team members are familiar with the technology used, that they have a quiet and distraction-free environment, and that they are fully engaged in the meeting.

Some tools that can enhance the effectiveness of virtual meetings include video conferencing software like Zoom or Microsoft Teams, collaborative tools like Google Docs or Trello, screen sharing tools, and project management tools like Asana or Slack. It's also beneficial to use a stable and reliable internet connection, a good quality camera and microphone, and a quiet and distraction-free environment.

The effectiveness of virtual meetings can be measured by several factors. These include the level of participation, the clarity of communication, the achievement of meeting objectives, and the technical quality of the meeting. Feedback from participants can also provide valuable insights into the effectiveness of the meeting.

View all 40 questions
stars icon Ask follow up

"وقتی در شک هستید، فقط از ادب عمومی پیروی کنید. مردم می خواهند در یک جلسه آنلاین شنیده، دیده و مورد احترام قرار گیرند - دقیقاً مثل همه جا دیگر،" کارشناسان Slack می گویند.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

Slack همچنین یک راهنمای جامع برای جلسات از راه دور ارائه می دهد.این کارها را انجام دهید، تیم Slack می گوید:

 1. ابزار مناسب جلسه مجازی را انتخاب کنید - تکنولوژی فراوانی وجود دارد که فرآیند برگزاری یک جلسه آنلاین را آسان تر، سریع تر و همکاری بیشتر می کند - کلید این است که کدام یک از این ابزارها برای تیم شما مناسب است.
 2. پایه و اساس برای جلسات مجازی موفق را بگذارید - این شامل راحت شدن با افرادی است که تیم در ملاقات های حضوری با آنها آشنا نشده است؛ آشنایی با سایر اعضای تیم و تخصص آنها؛ ایجاد حس اینکه افراد بخش مساوی و جدایی ناپذیری از مکالمه هستند؛ شناسایی هر گونه مشکلات احتمالی در سبک های ارتباطی یا نقاط نظر متفاوت قبل از جلسات.
 3. دستور کار را تنظیم کنید و در مورد دستورالعمل های جلسه از راه دور توافق کنید - مهم است که دستور کار جلسه واضحی ایجاد کنید که شامل: نکات کلیدی مکالمه، ساختار جلسه، اعضای تیم یا تیم هایی که حضور خواهند داشت، هر عضو تیم یا تیم مسئول چه چیزی را به جلسه می آورد و هر سند، فایل یا تحقیق مربوطه.
 4. نگه داشتن همه درگیر - این به معنی اختصاص زمان برای گفتگوی غیررسمی، معرفی همه به یکدیگر، تخصیص کار به هر عضو، به طوری که هیچ کس احساس ناخوشایندی نکند و درگیر بودن افراد درونگرا است.
 5. پیگیری - مطمئن شوید که پس از جلسه همه ایده خوبی در مورد تحویل دادنی ها و مراحل بعدی دارند و می فهمند که کی مسئول پیگیری هر مورد یا وظیفه است، زمانی که تحویل دادنی ها باید تحویل داده شوند و زمان برگزاری جلسه یا بررسی بعدی کی خواهد بود.
stars icon
46 questions and answers
info icon

A team leader can ensure that the meeting ends on time by setting a clear agenda with specific time slots for each topic. This agenda should be shared with all participants before the meeting. The leader should also keep track of the time during the meeting and gently steer the conversation back to the agenda if it strays off topic. Using a timer or alarm can also help keep the meeting on track. Lastly, the leader should encourage participants to keep their comments brief and to the point, and save any off-topic discussions for after the meeting.

There are several ways to handle distractions during a virtual meeting. First, ensure that you have a quiet and comfortable space to attend the meeting. Turn off any unnecessary notifications on your devices. If possible, use headphones to minimize background noise. During the meeting, stay focused on the agenda and participate actively. If you find your attention drifting, take a moment to refocus. It can also be helpful to take short breaks during long meetings to refresh your mind.

A team leader can ensure that the meeting agenda is followed during a virtual meeting by setting a clear agenda that includes key talking points, meeting structure, and responsibilities of each team member. The leader should also ensure that all relevant documents and files are shared in advance. During the meeting, the leader should guide the discussion according to the agenda, manage time effectively, and ensure that everyone is engaged and participates in the discussion.

View all 46 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

آمار

مشاور ارتباطات ابری، Voip، مهمترین آمارهای مربوط به جلسات مجازی در سال 2020 را خلاصه کرده است که می توانید از آنها یاد بگیرید و در ارائه خود استفاده کنید:

 • نیروی کار از راه دور در سراسر جهان از سال 2005 تا کنون 140 درصد افزایش یافته است
 • شرکت ها با استفاده از نرم افزارهای ویدئو کنفرانس سالانه 11,000 دلار برای هر کارمند صرفه جویی می کنند
 • کارمندان با استفاده از ابزارهای وب کنفرانس که به آنها اجازه کار از راه دور را می دهد، میانگین 2,000 تا 7,000 دلار صرفه جویی می کنند
 • ابزارهای تماس ویدئویی با کمک به کوتاه کردن زمان برنامه های پروژه، می توانند هر جایی بین 15 تا 30 درصد از کل هزینه پروژه را برای شرکت ها صرفه جویی کنند
 • ویدئو کنفرانس می تواند هزینه های سفر را تا 30 درصد کاهش دهد
 • ویدئو کنفرانس نیاز به سفر کسب و کار را 47 درصد کاهش داده است
 • 62 درصد شرکت ها از سه یا بیشتر پلتفرم تماس ویدئویی استفاده می کنند
 • Zoom در سال 2020 بیش از 300 میلیون شرکت کننده در جلسات روزانه داشت
 • Google Meet در سال 2020 بیش از 100 میلیون شرکت کننده در جلسات روزانه داشت
 • Microsoft Teams در سال 2020 75 میلیون کاربر فعال روزانه داشت
 • Cisco WebEx در حال حاضر بیش از 300 میلیون کاربر دارد
 • 55 درصد شرکت ها اجازه کار از راه دور را می دهند
 • کار از راه دور از سال 2019 تا 2022، 77 درصد افزایش خواهد یافت
 • کار پروژه ای از راه دور از سال 2019 تا 2022، 19 درصد افزایش خواهد یافت
 • 30 درصد کارمندان به طور کامل از راه دور کار می کنند
 • 62 درصد کارمندان گاهی اوقات از خانه کار می کنند
 • از سال 2010 تا 2020، تعداد کارمندانی که حداقل یک بار در هفته از خانه کار می کنند، 400 درصد افزایش یافته است
 • 77 درصد کارمندان از راه دور گزارش می دهند که سطح بهره وری آنها هنگام کار از خانه بیشتر است
 • 23 درصد کارمندان از راه دور ساعات بیشتری از خانه کار می کنند تا در دفتر
 • 53 درصد کارمندان از راه دور کمتر از کارمندان دفتری مرخصی می گیرند
 • 74 درصد کارمندان می گویند که احتمال کمتری برای ترک شرکتی که کار از راه دور را ارائه می دهد، دارند
 • 83 درصد نیروی کار می گویند که توانایی کار از خانه، رضایت شغلی را افزایش می دهد
 • 73 درصد کارمندان می گویند که کارفرمایان آنها همکاری بین بخشی و بین تیمی را می طلبند
 • 72 درصد کسب و کارها افزایش در وظایف مبتنی بر پروژه را گزارش می کنند
 • 66 درصد کارمندان می گویند که تیم های مجازی را بیشتر تجربه کرده اند
 • 72 درصد شرکت ها افزایش در همکاری با مشتری را گزارش می کنند
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download