slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی‌های ویروسی presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

اسلاید جذاب 'بازگشت بر سرمایه گذاری در تبلیغات (ROAS)' در ارائه 'استراتژی های ویروسی' قابل یافتن است. این اسلاید یک نمودار خطی را رسم می کند، که به راحتی امکان مقایسه بازگشت سرمایه در کانال های مختلف بازاریابی، تبلیغات و رشد را فراهم می کند. مخاطبان به سرعت می توانند ببینند کدام کانال ها بیشترین بازدهی را از هزینه های تبلیغاتی دارند. این اسلاید تشخیص نقطه 'تعادل' را ساده می کند، به طور طبیعی آن را در مقایسه ی visuel ادغام می کند. با استفاده از این اسلاید، درک ضریب ویروسی، زمان چرخه و نرخ شاخه زنی افزایش می یابد، راه را برای باز کردن فرصت های رشد بالقوه هموار می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download