slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our راهنمای بازگشایی دفتر presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

از اسلاید 'عملیات غربالگری و آزمایش' برای درک اقدامات حیاتی برای بازگشایی دفتر استفاده کنید. این عنصر از راهنمای بازگشایی دفتر به جزئیات چک کردن دمای روزانه و پروتکل های قرنطینه فوری می پردازد، که ایمنی تمام اعضای شرکت پس از بحران COVID-19 را تضمین می کند. این اسلاید همچنین مراحل مهمی را در صورت بسته شدن احتمالی دفتر ارائه می دهد. به جای اینکه کارکنان را در تاریکی بگذارد، شفافیت را در یک حوزه حیاتی از فرآیند بازگشایی شرکت فراهم می کند.

FULL PREVIEW