resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

چکیده

شرکت شما باید یک برنامه مختصر اما قابل اعتماد برای بازگشایی دفتر کار پس از Covid ارائه دهد. از راهنمای بازگشایی دفتر ما برای ارتباط اولویت های خود، استراتژی، زمان بندی و پروتکل های ایمنی استفاده کنید. اضطراب کارکنان خود را آرام کنید و آنها را از اقدامات پیشگیرانه و منابع اضافی که در این زمان حساس به آنها ارائه می شود، مطلع کنید.

stars icon
50 questions and answers
info icon

There are several ways to ensure a safe and clean office environment upon reopening. First, a thorough cleaning and disinfection of the entire office space should be done. This includes all common areas, workstations, and high-touch surfaces. Second, implement safety protocols such as social distancing, wearing of masks, and regular hand sanitizing. Third, provide employees with resources and training on how to maintain cleanliness and safety in the office. Lastly, consider implementing a staggered work schedule to limit the number of people in the office at any given time.

A company can prepare for potential Covid outbreaks after reopening by developing a comprehensive plan that includes a clear communication strategy, a timeline for reopening, safety protocols, and preventative measures. The company should also provide additional resources to employees during this sensitive time to ease their anxiety.

Some ways to gather employee feedback about the reopening plan could include conducting surveys, organizing virtual town hall meetings, setting up suggestion boxes, or having one-on-one meetings with employees. It's important to create a safe space where employees feel comfortable sharing their thoughts and concerns.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه

Covid-19 به طور دائم قرارداد اجتماعی بین کارفرمایان و کارکنان را تغییر داده است. رفاه عاطفی کارکنان بیش از همیشه اولویت دارد و انتظارات از ایمنی فیزیکی، عاطفی، مالی و دیجیتال در محل کار شما بیش از همیشه است. چگونه می توانید در این لحظه عمل کنید؟

با یک برنامه قوی، که با معیارهای قابل فهم، زمان بندی ها و دستورالعمل ها پشتیبانی می شود، می توانید اهداف واقع بینانه ای را برای بازگشایی که برای کسب و کار شما منطقی است، برآورده کنید. از راهنمای بازگشایی دفتر برای تنظیم انتظارات اندازه گیری شده با یک برنامه ساختارمند استفاده کنید که نشان می دهد چه معیارهایی باید برای بازگشایی بر اساس در نظر گرفتن محاسبات برآورده شود.

stars icon
50 questions and answers
info icon

A business can ensure that its reopening plan is backed up by solid data by setting realistic goals and using easy-to-read metrics, timelines, and guidelines. It should also have a structured plan that demonstrates what criteria need to be met to reopen according to calculated considerations.

Some examples of criteria that need to be met for office reopening could include ensuring the safety and health of employees, having a solid plan in place, meeting certain health guidelines set by local or national health authorities, and having the necessary resources and infrastructure to support a safe and efficient work environment. It's also important to have clear communication and guidelines for employees about the reopening process.

Some strategies for setting measured expectations for office reopening include creating a solid plan with clear metrics, timelines, and guidelines. This plan should outline the criteria that need to be met for the office to reopen, taking into account various considerations such as health and safety guidelines, employee comfort, and business needs. It's also important to communicate this plan effectively to all stakeholders.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

برجسته های اسلاید

اولویت های ما

با مروری بر اولویت های سازمان و مراحل کلیدی که قرار است بردارد شروع کنید. این کمک می کند تا موقعیت فعلی سازمان را متوجه شویم و مراحل اجرا را تعریف کنیم. مهم است که در طول این کلیه فرآیندها، ایمنی و رفاه کارکنان اصلی ترین نگرانی سازمان باشد.

هرچند اولویت های هر سازمان ممکن است متفاوت باشد، برخی از موارد رایج بر روی تغییراتی که با بازگشایی در محل کار ایجاد می شود، چگونگی تغییر جریان کار با بازگشایی و چگونگی مدیریت ریسک با برنامه های پیش بینی و ایجاد فرآیندهای بهتر برای آمادگی در آینده در صورت شیوع بیشتر متمرکز است. (اسلاید 3)

resource image

زمان گزارش

به مدیریت شرکت و کارکنان نشان دهید که هر مرحله از بازگشایی چگونه خواهد بود و چه زمانی اتفاق می افتد. هدف تنظیم انتظارات و فراهم کردن درک مشترک برای همه ذینفعان در مورد آنچه هر مرحله خواهد بود، است.

این تصویرسازی تقویم کمک می کند تا زمان بندی مورد انتظار هر مرحله را در طی یک دوره شش ماهه نشان دهد. از آنجا که زمان بندی ها می توانند به سرعت به دلیل نرخ های محلی واکسیناسیون و عفونت تغییر کنند، حیاتی است که یک برنامه زمانی انعطاف پذیر داشته باشیم که بر اساس تاریخ های دقیق تنظیم نشده باشد اما می تواند بر اساس نقاط مشخصی که نیاز است به عقب برگردد. (اسلاید 6)

stars icon Ask AI
info icon

تصویرسازی های اضافی نشان می دهند که چه درصدی از هر بخش در طی مراحل متعدد به محل کار باز خواهد گشت.(اسلاید 7)

resource image

ابزارها و منابع اضافی

برای بازگشایی به درستی، یک سازمان نیاز به تعدادی ابزار دارد که سپس می تواند آنها را با ذینفعان کلیدی به اشتراک بگذارد تا نحوه تعیین هر تصمیم را روشن کند:

  • یک ارزیابی خطر سطح خطر قرار گرفتن هر بخش را از پایین تا بالا می سنجد، با درصد تفکیک خطر قرار گرفتن در معرض خطر در تیم ها، مشتریان، یا سفرهای تجاری (اسلاید 10)
  • یک سازمان باید بتواند کدام منابع و تجهیزات را در محل نگه دارد، برای کارمندان از راه دور فراهم کند، در دسترس داشته باشد برای تنظیمات دفتر هیبریدی (اسلاید 14)
  • برنامه های آزمایش و غربالگری را برای تنظیم انتظارات کارمندان و به روزرسانی آنها به طور مکرر ارتباط بدهید تا اقدامات کارمندان خیلی آرام نشوند. (اسلاید 15)
  • برای چگونگی مقابله با یک تست مثبت در محل کار، پاسخ برنامه ریزی شده ارائه دهید، که به عنوان یک راهنمای سیستماتیک عمل خواهد کرد که تمام مدیران و کارمندان می توانند آن را دنبال کنند (اسلاید 17)
  • شما همچنین ممکن است بخواهید منابع اضافی را از طریق بخش منابع انسانی خود ارائه دهید تا کارمندان را در مقابله با تمام تغییرات، پروتکل ها و استرس در این زمان کمک کنید (اسلاید 19)
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image
resource image

روزهای بیماری و مرخصی

زمان های قرنطینه و بازیابی تغییر کرده اند و روش HR در محاسبه زمان بیماری را تغییر داده است. ارتباط برقرار کنید که چگونه روزهای بیماری و مرخصی در آینده کار خواهد کرد تا به مدیران و کارمندان کمک کند زمان غیبت را ردیابی کنند و تفاوت بین روزهای بیماری معمولی، تعطیلات، روزهای مرخصی، و روزهای قرنطینه مرتبط با کووید را حساب کنند. (اسلاید 18)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

سوالات متداول

حتی با وجود تمام این منابع، کارمندان هنوز سوالاتی خواهند داشت. یک اسلاید سوالات متداول را شامل کنید تا هر مشخصات دیگری را که به دفتر شما مربوط است، پاسخ دهید. هر فرد نگرانی های خود را در مورد پروتکل های ایمنی خواهد داشت، چه در مورد واکسیناسیون، نگرانی های بین فردی، یا هر سوالات دیگری در مورد بازگشایی محل کار که در مثال پوشش داده نشده است.(اسلاید 20)

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download