resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Preview

چکیده

شرکت شما باید یک برنامه مختصر اما قابل اعتماد برای بازگشایی دفتر کار پس از Covid ارائه دهد. از راهنمای بازگشایی دفتر ما برای ارتباط اولویت های خود، استراتژی، زمان بندی و پروتکل های ایمنی استفاده کنید. اضطراب کارکنان خود را آرام کنید و آنها را از اقدامات پیشگیرانه و منابع اضافی که در این زمان حساس به آنها ارائه می شود، مطلع کنید.

نتیجه

Covid-19 به طور دائم قرارداد اجتماعی بین کارفرمایان و کارکنان را تغییر داده است. رفاه عاطفی کارکنان بیش از همیشه اولویت دارد و انتظارات از ایمنی فیزیکی، عاطفی، مالی و دیجیتال در محل کار شما بیش از همیشه است. چگونه می توانید در این لحظه عمل کنید؟

با یک برنامه قوی، که با معیارهای قابل فهم، زمان بندی ها و دستورالعمل ها پشتیبانی می شود، می توانید اهداف واقع بینانه ای را برای بازگشایی که برای کسب و کار شما منطقی است، برآورده کنید. از راهنمای بازگشایی دفتر برای تنظیم انتظارات اندازه گیری شده با یک برنامه ساختارمند استفاده کنید که نشان می دهد چه معیارهایی باید برای بازگشایی بر اساس در نظر گرفتن محاسبات برآورده شود.

برجسته های اسلاید

اولویت های ما

با مروری بر اولویت های سازمان و مراحل کلیدی که قرار است بردارد شروع کنید. این کمک می کند تا موقعیت فعلی سازمان را متوجه شویم و مراحل اجرا را تعریف کنیم. مهم است که در طول این کلیه فرآیندها، ایمنی و رفاه کارکنان اصلی ترین نگرانی سازمان باشد.

هرچند اولویت های هر سازمان ممکن است متفاوت باشد، برخی از موارد رایج بر روی تغییراتی که با بازگشایی در محل کار ایجاد می شود، چگونگی تغییر جریان کار با بازگشایی و چگونگی مدیریت ریسک با برنامه های پیش بینی و ایجاد فرآیندهای بهتر برای آمادگی در آینده در صورت شیوع بیشتر متمرکز است. (اسلاید 3)

resource image

زمان گزارش

به مدیریت شرکت و کارکنان نشان دهید که هر مرحله از بازگشایی چگونه خواهد بود و چه زمانی اتفاق می افتد. هدف تنظیم انتظارات و فراهم کردن درک مشترک برای همه ذینفعان در مورد آنچه هر مرحله خواهد بود، است.

این تصویرسازی تقویم کمک می کند تا زمان بندی مورد انتظار هر مرحله را در طی یک دوره شش ماهه نشان دهد. از آنجا که زمان بندی ها می توانند به سرعت به دلیل نرخ های محلی واکسیناسیون و عفونت تغییر کنند، حیاتی است که یک برنامه زمانی انعطاف پذیر داشته باشیم که بر اساس تاریخ های دقیق تنظیم نشده باشد اما می تواند بر اساس نقاط مشخصی که نیاز است به عقب برگردد. (اسلاید 6)

تصویرسازی های اضافی نشان می دهند که چه درصدی از هر بخش در طی مراحل متعدد به محل کار باز خواهد گشت.(اسلاید 7)

resource image

ابزارها و منابع اضافی

برای بازگشایی به درستی، یک سازمان نیاز به تعدادی ابزار دارد که سپس می تواند آنها را با ذینفعان کلیدی به اشتراک بگذارد تا نحوه تعیین هر تصمیم را روشن کند:

  • یک ارزیابی خطر سطح خطر قرار گرفتن هر بخش را از پایین تا بالا می سنجد، با درصد تفکیک خطر قرار گرفتن در معرض خطر در تیم ها، مشتریان، یا سفرهای تجاری (اسلاید 10)
  • یک سازمان باید بتواند کدام منابع و تجهیزات را در محل نگه دارد، برای کارمندان از راه دور فراهم کند، در دسترس داشته باشد برای تنظیمات دفتر هیبریدی (اسلاید 14)
  • برنامه های آزمایش و غربالگری را برای تنظیم انتظارات کارمندان و به روزرسانی آنها به طور مکرر ارتباط بدهید تا اقدامات کارمندان خیلی آرام نشوند. (اسلاید 15)
  • برای چگونگی مقابله با یک تست مثبت در محل کار، پاسخ برنامه ریزی شده ارائه دهید، که به عنوان یک راهنمای سیستماتیک عمل خواهد کرد که تمام مدیران و کارمندان می توانند آن را دنبال کنند (اسلاید 17)
  • شما همچنین ممکن است بخواهید منابع اضافی را از طریق بخش منابع انسانی خود ارائه دهید تا کارمندان را در مقابله با تمام تغییرات، پروتکل ها و استرس در این زمان کمک کنید (اسلاید 19)
resource image
resource image
resource image

روزهای بیماری و مرخصی

زمان های قرنطینه و بازیابی تغییر کرده اند و روش HR در محاسبه زمان بیماری را تغییر داده است. ارتباط برقرار کنید که چگونه روزهای بیماری و مرخصی در آینده کار خواهد کرد تا به مدیران و کارمندان کمک کند زمان غیبت را ردیابی کنند و تفاوت بین روزهای بیماری معمولی، تعطیلات، روزهای مرخصی، و روزهای قرنطینه مرتبط با کووید را حساب کنند. (اسلاید 18)

resource image

سوالات متداول

حتی با وجود تمام این منابع، کارمندان هنوز سوالاتی خواهند داشت. یک اسلاید سوالات متداول را شامل کنید تا هر مشخصات دیگری را که به دفتر شما مربوط است، پاسخ دهید. هر فرد نگرانی های خود را در مورد پروتکل های ایمنی خواهد داشت، چه در مورد واکسیناسیون، نگرانی های بین فردی، یا هر سوالات دیگری در مورد بازگشایی محل کار که در مثال پوشش داده نشده است.(اسلاید 20)