slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our دیدن اطراف گوشه ها: چگونه نقاط عطف در کسب و کار را قبل از وقوع تشخیص دهیم book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

فصل 'دیدن اطراف گوشه ها - جلد کتاب' خوانندگان را در کاوش جذاب از دنیای تجارت غوطه ور می کند. این فصل از شناسایی فرصت های جدید تا پذیرش اختلال، به عنوان یک تیزر به آنچه درون وجود دارد عمل می کند، و به خوانندگان ابزاری برای پیش بینی نقاط عطف در کسب و کار می دهد. این فصل به عنوان ویژگی مقدماتی ورودی، جوهر کتاب را تداعی می کند که هدف آن ایجاد یک روحیه نوآوری است که به شخص امکان پاسخگویی موثر را زمانی که رقبا از تعادل خارج می شوند، می دهد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download